LT EN

Apie Kultūra kryptis:

Bendradarbiavimo projektai

Paramos bendradarbiavimo projektams tikslai

1. Stiprinti ir didinti ES kultūros sektoriaus pajėgumus veikti Europoje ir tarptautiniu mastu.
Prioritetai:
stiprinti sektoriaus įgūdžius, kompetencijas ir žinias (įskaitant skaitmeninių technologijų panaudojimą, išbandyti naujus auditorijos formavimo metodus ir verslo bei vadybos modelius);
remti veiksmus, leidžiančius kultūros profesionalams veikti ir bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir stiprinti jų veiklą ir poziciją (karjerą) ES ir už jos ribų (ilgalaikės strategijos);
stiprinti organizacijas ir tarptautinę tinklaveiką siekiant didinti galimybių profesinėje srityje prieinamumą.

2. Remti tarptautinę kultūros ir kūrybos sektorių produktų sklaidą ir kultūros profesionalų, ypatingai menininkų, mobilumą.
Prioritetai:
remti tarptautines kultūrines veiklas, kaip, pavyzdžiui, parodos, mainai, festivaliai;
remti Europos literatūros sklaidą;
remti auditorijų plėtrą kaip priemonę, skatinančią susidomėjimą ir didinančią prieinamumą prie kultūros ir kūrybos sektoriaus produktų ir kilnojamo ir nekilnojamo paveldo.

3. Prisidėti prie auditorijų plėtros, padedant ES menininkams ir kultūros profesionalams bei jų kūriniams pasiekti naujas ir didesnes auditorijas ir padidinti kultūros ir kūrybos sektorių produktų prieinamumą naudojant naujus ir inovatyvius metodus.

Svarbu! Net ir inovatyvia bei įdomia idėja pasižymintis projektas nebus finansuojamas, jei jis neatlieps programos ir krypties prioritetų.

Projektų kategorijos

1 kategorija. Mažesnio masto bendradarbiavimo projektai.
Šiai kategorijai priskiriami projektai:
kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 2 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent trijose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 200 000 eurų ir sudaro ne daugiau kaip 60 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
kurių ilgiausia projekto vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.

2 kategorija. Didesnio masto bendradarbiavimo projektai.
Šiai kategorijai priskiriami projektai:
kuriuose dalyvauja projekto lyderis ir mažiausiai 5 partneriai, turintys juridinio asmens buveines bent šešiose skirtingose šalyse, dalyvaujančiose programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“.
kuriems prašoma suma siekia ir neviršija 2 mln. EUR ir sudaro ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;
kurių ilgiausia projekto vykdymo trukmė (finansavimo laikotarpis) – 48 mėnesiai.

Paraiškų teikimo kalendorius

Oficialiai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas - n-1 metų liepos mėnesį.
Paraiškų teikimo terminas - n-1 metų pirmasis spalio mėnesio trečiadienis. 2014 m. spalio 1 d., 2015 m. spalio 7 d., 2016 m. spalio 5 d., 2017 m. spalio 4 d., 2018 m. spalio 3 d...
Vertinimo laikas - 6 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas n metų kovo mėnesį.
Sutartys pasirašomos n metų balandžio mėnesį.
Mažesnės apimties projektai gali prasidėti tarp n metų gegužės ir gruodžio, didesnės apimties - tarp n metų birželio ir gruodžio.

Organizacijų tinkamumo kriterijai

Juridiniai asmenys iš programoje dalyvaujančios šalies, aktyviai veikiantys kultūros ir kūrybos sektoriaus srityje.
Turintys bent 2 metų juridinį statusą paraiškos teikimo metu.
Pasirašę bendradarbiavimo sutartis su projekto partneriais (nauja!)
Įsiregistravę ES dalyvių sistemoje (Participant Portal) (nauja!) - http://ec.europa.eu
Pasirašyta garbės deklaracija, jei prašomas finansavimas didesnis nei 60 000 eurų.
Pildoma e-forma ir siunčiamas dokumentų paketas paštu.

Projekto atrankos kriterijai (Jei prašomas didesnis, nei 60 000 eurų finansavimas)

Administracinis pajėgumas – profesinės kompetencijos ir kvalifikacija, reikalinga veiklai vykdyti. Pateikiama 2 metų veiklos ataskaita.
Finansinis pajėgumas – stabilūs ir pakankami finansiniai resursai vykdyti veiklą projekto metu ir laikytis įsipareigojimų. Pateikiamos finansinių duomenų ir pajėgumo anketos bei 2 metų balansas.
Išorės audito ataskaita, tik jei prašoma suma didesnė nei 750 000 eurų.

Kokybiniai finansavimo skyrimo kriterijai

Projekto atitikimas programos kelemiems tikslams, prioritetams bei reikalavimams – 30 balai.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip tinklo veikla prisidės prie didesnio sektoriaus profesionalumo ir pajėgumo vykdyti veiklą tarpvalstybiniu mastu, skatinti kultūros kūrinių ir kūrybos darbų tarpvalstybinę sklaidą ir menininkų judumą, gerinti galimybę susipažinti su kultūros kūriniais ir kūrybos darbais.

Projekto turinio ir veiklos kokybė – 30 balai.
Pagal šį kriterijų vertinami praktiniai projekto įgyvendinimo aspektai, kaip praktiškai bus įgyvendinamas projektas (veiklos ir rezultatų kokybė, už projektą atsakingi darbuotojai, darbo tvarka), ypatingą dėmesį skiriant tam, kaip tokia veikla gali padėti veiksmingai įgyvendinti auditorijos formavimo strategiją.

Projekto komunikacija ir sklaida – 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama tai, kaip bus informuojama apie tinklo vykdomą veiklą ir jos rezultatus, kaip bus dalijamasi žiniomis ir patirtimi sektoriaus viduje ir už šalies ribų. Taip siekiama kuo labiau padidinti projekto rezultatų poveikį, kad su jais būtų galima kuo plačiau susipažinti vietos, regiono, nacionaliniu ir Europos lygmenimis, kad jie pasiektų ne tik tuos asmenis, kurie tiesiogiai dalyvauja projekte, ir kad projekto poveikis būtų ilgesnis nei projekto trukmė.

Partnerystės kokybė – 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip bendras projekto organizavimas ir koordinavimas užtikrins veiksmingą veiklos įgyvendinimą ir prisidės prie jos tvarumo.

Oficialus bendradarbiavimo projektų krypties puslapis - https://eacea.ec.europa.eu