LT EN

Apie Kultūra kryptis:

Europos platformos

Europos platformos

Pagal šią priemonę teikiama parama kultūros ir kūrybos sektorių organizacijoms, kurių tikslai yra:
skatinti ugdyti naujus talentus ir skatinti tarpvalstybinį kultūros ir kūrybos sektorių veikėjų judumą bei kūrinių, galinčių daryti plataus masto ilgalaikį poveikį kultūros ir kūrybos sektoriams, sklaidą;
padėti didinti menininkų ir kūrėjų, kurių veikla turi raiškų europietišką pobūdį, pripažinimą ir matomumą, vykdant informavimo veiklą bei taikant prekės ženklo kūrimo strategiją, o atitinkamais atvejais – kuriant Europos kokybės ženklą.

Prioritetinės veiklos

skatinti kūrėjų ir menininkų, ypač naujų talentų ir tų, kuriems stinga tarptautinės patirties, judumą ir matomumą;
skatinti kurti tikras Europos masto kultūros ir kūrybos veiklos programas, kad būtų užtikrintos geresnės galimybės susipažinti su nenacionaliniais Europos kultūros kūriniais, organizuojant tarptautines gastroles, renginius, parodas, festivalius ir pan.;
įgyvendinti informavimo ir prekės ženklo kūrimo strategiją, o atitinkamais atvejais – Europos kokybės ženklo kūrimą, siekiant nustatyti tuos platformos narius, kurie įrodė tvirtą ir kokybišką profesinį įsipareigojimą siekti forumo tikslų ir programos „Kūrybiška Europa“ apskritai, bei juos skatinti;
prisidėti prie platesnės auditorijos formavimo ekstensyviai naudojant informacines ir ryšių technologijas bei inovatyvius metodus;
išryškinti Europos vertybes ir skirtingas kultūras, taip kuriant didesnį informuotumą apie Europos Sąjungą (toliau – ES).

Paramos priemone siekiama kritinės masės ir struktūros stiprinimo poveikio, todėl parama bus skiriama nedideliam skaičiui platformų, kartu siekiant išlaikyti skirtingų sektorių pusiausvyrą. Todėl tikslas nėra paremti daug to paties sektoriaus platformų. Į tai atsižvelgs vertintojai vertinimo procese.

Tinkamumo reikalavimai

Platformą sudaro:
koordinuojanti organizacija,
Europos kultūros organizacijos, kurios yra platformos narės.

Platforma. Kad atitiktų reikalavimus, paraiškų pateikimo metu platformą turi sudaryti koordinuojanti organizacija ir bent dešimt Europos kultūros veikėjų iš bent dešimties skirtingų programoje dalyvaujančių šalių. Bent penkių iš jų juridinio asmens buveinės privalo būti ES narėse ir/arba Islandijoje bei Norvegijoje. Kultūros veikėjų skaičius per partnerystės pagrindų susitarimo galiojimo laikotarpį gali didėti.

Koordinuojanti organizacija. Platformą turi atstovauti juridinis asmuo, įregistravęs savo biurą vienoje iš programoje dalyvaujančių šalių. Koordinuojanti organizacija būtų atsakinga už platformos narių atranką ir jų stebėseną, taip pat už subsidijų paskirstymą nariams. Šiuo tikslu koordinuojanti organizacija nustatys kriterijus, kurių platformos narės turės laikytis. Šie kriterijai bus išdėstyti paraiškoje.

Platformos nariai. Europos kultūros veikėjai, apibrėžti kaip platformos nariai turi atitikti paraiškoje išdėstytus kriterijus. Tarp menininkų, kuriuos pristatė platformos nariai per dvylika mėnesių prieš pateikiant paraišką, turi būti bent 30 proc. pradedančių menininkų. Šio kriterijaus turi būti laikomasi per visą projekto trukmę. Platformos nariai yra įmonės, asociacijos arba organizacijos, kurių tikslas yra pristatyti Europos ne audiovizualinių kultūros ir kūrybos sektorių menininkus ir jų kūrinius.

Reikalavimus atitinkantys projektai

Paraiškoje turi būti išdėstyti konkretūs, pamatuojami ir tinkami narių atrankos ir (arba) stebėsenos kriterijai, taip pat visą laikotarpį apimantis veiklos planas, į kurį įtraukta narių bendra veikla, kurią turi įgyvendinti arba kuriai turi padėti koordinuojanti organizacija. Taip pat turi būti pateiktas išsamus pirmaisiais metais numatomos vykdyti veiklos aprašymas. Kandidatų, atrinktų pagal partnerystės pagrindų susitarimo priemonę, tolesniais dvejais metais bus paprašyta pateikti išsamų kiekvienų konkrečių metų veiklos aprašymą;
metinė parama negali viršyti 500 000 eurų. ir 80 proc. metinių finansuoti tinkamų išlaidų.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Koordinuojančios organizacijos reikalavimus atitinka veikla, susijusi su:
narių veiklos koordinavimu, stebėsena, skatinimu, vertinimu ir priežiūra, taip pat su tvariu platformos vystymu, pavyzdžiui, naujų narių atranka;
informavimo ir prekės ženklo kūrimo strategijos koncepcija ir įgyvendinimu (įskaitant, atitinkamais atvejais, Europos kokybės ženklo kūrimą);
finansinės paramos nariams teikimu, įgyvendinant reikalavimus atitinkančią veiklą.
Taip pat tinkama koordinuojančios organizacijos veikla, susijusi su:
kūrėjų ir menininkų, ypač naujų talentų, ir jų kūrinių sklaida tarp platformos narių;
tinklų kūrimo ir tarpusavio mokymosi veikla tarp narių kultūros vadybininkų.

Platformos narių reikalavimus atitinka veikla, susijusi su:
kūrėjų ir menininkų, ypač tų, kuriems stinga tarptautinės patirties, judumo skatinimu, remiant tvirtą Europos masto programų kūrimą;
naujų talentų iš kitų Europos šalių skatinimu ir pristatymu;
platesnės auditorijos formavimu;
tvaria platformos tarpusavio tinklų kūrimo veikla;
Europos vertybių ir skirtingų kultūrų išryškinimu, taip kuriant didesnį informuotumą apie Europos Sąjungą.

Finansavimo skyrimo kriterijai

Programos tikslų atitikimas - 25 balai
Pagal šį kriterijų vertinamas platformos atitikimas priemonės tikslams ir prioritetams, visų pirma, ar koordinuojančios organizacijos nustatyti kriterijai tinkami užtikrinti, kad atrinkti nariai galės prisidėti įgyvendinant priemonės tikslus ir prioritetus, kad jie turės aukštą kultūrinę vertę ir sieks skatinti ES vertybių matomumą. Kriterijai ir pradedančių menininkų bei kūrėjų apibrėžtis bus pritaikyti tam sektoriui, kuriame platforma vykdo veiklą.

Turinio ir veiklos kokybė - 25 balų
Pagal šį kriterijų vertinami praktiniai projekto įgyvendinimo aspektai (veiklos ir rezultatų kokybė, už projektą atsakingų darbuotojų patirtis); ypač daug dėmesio skiriama tam, kaip tokia veikla gali padėti veiksmingai įgyvendinti auditorijos formavimo strategiją.


Populiarinimas, informavimas ir prekės ženklo kūrimo strategija - 30 balų
Pagal šį kriterijų vertinami taikomi narių veiklos skatinimo ir informavimo metodai. Taip pat siekiama kuo labiau padidinti projekto struktūros stiprinimo poveikį, kuriant ir įgyvendinant prekės ženklo kūrimo strategiją, narius įvardijant kaip aukšto lygio kultūros veikėjus, įsipareigojusius puoselėti ES vertybes ir siekti Programos tikslų.

Platformos kokybė - 20 balai
Pagal šį kriterijų vertinama, kokiu mastu bendru projekto organizavimu ir koordinavimu bus užtikrintas įgyvendinamos veiklos efektyvumas, ir kaip bus prisidėta prie jos tvarumo.

Oficialus Europos platformų krypties puslapis - https://eacea.ec.europa.eu

2017 m. balandžio 6 d. paraiškų teikimo termino dokumentai, paraiškos elektroninė forma bei lydintys dokumentai - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe