LT EN

Apie Kultūra kryptis:

Europos tinklai

Parama Europos tinklams

Europos tinklai – tai organizacijų, atstovaujančių kultūros ir kūrybos sektoriams, struktūrinės grupės, kurių tikslai yra didinti sektorių gebėjimą vykdyti veiklą tarpvalstybiniu ir
tarptautiniu mastu ir prisitaikyti prie permainų, skatinti kultūrinę ir kalbinę įvairovę, taip pat stiprinti šių sektorių konkurencingumą, skatinant inovacijas.

Paramos Europos tinklams tikslas – didesnis struktūros stiprinimo poveikis kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams, todėl parama, siekiant išlaikyti sektorių pusiausvyrą, bus skiriama nedideliam skaičiui tinklų. Palankiai būtų vertinama didesnė jau egzistuojančių tinklų sąveika, kad būtų sustiprinta jų organizacinė ir finansinė struktūra ir išvengta veiklos dubliavimo.

Veiklų prioritetai

Su sektoriaus gebėjimo vykdyti veiklą tarpvalstybiniu lygmeniu didinimu susiję šie programos prioritetai:
remti veiksmus, padedančius kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams įgyti įgūdžių, kompetencijos ir žinių, kurios padeda stiprinti kultūros ir kūrybos sektorius, taip pat skatinti prisitaikyti prie skaitmeninių technologijų ir išbandyti naujoviškus auditorijos formavimo metodus ir naujus verslo ir valdymo modelius;
remti veiksmus, padedančius kultūros ir kūrybos sektorių veikėjams bendradarbiauti tarptautiniu mastu ir dirbti bei plėtoti tarptautinę veiklą ES ir už jos ribų, kai įmanoma vadovaujantis ilgalaikėmis strategijomis;
padėti stiprinti Europos kultūros ir kūrybos sektorių organizacijas ir tarptautinių tinklų kūrimą, kad būtų lengviau naudotis profesinėmis galimybėmis

Remiamos veiklos

Susitikimų, konferencijų, kūrybinių dirbtuvių organizavimas, naujų instrumentų kūrimo ir taikymo inicijavimas, siekiant stiprinti pasikeitimą informacija, dalinimąsi patirtimi ir neformalų mokymą(si).
modeliai, lengvinantys daugiašalius mainus, profesionalią tinklaveiką, partnerystę ir projektų plėtrą. Mainai gali vykti ir tarp profesionalų ir tarpsektoriniai, pavyzdžiui, įtraukiant menininkus, politikus ir pan.
Kultūros plėtros Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygiu politikos, programų ir trikdžių tyrimas ir lyginamoji analizė. Prieinamos ir naudingos informacijos sklaida kultūros operatoriams, politikos formuotojams, investuotojams ir visuomenei.
Kokybinių ir kiekybinių duomenų rinkimas.

Projektų kategorijos

4 metų partnerystės pagrindų susitarimai dėl projektų įgyvendinimo:
kurių trukmė yra ne ilgesnė kaip keturi metai (finansavimo laikotarpis);
kuriuose dalyvauja koordinuojanti organizacija ir mažiausiai 15 narių, turinčių juridinio asmens buveines bent dešimtyje skirtingų šalių, dalyvaujančių programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Kultūra“;
kuriems prašoma suma neviršija 250 000 EUR per vienerius metus ir sudaro ne daugiau kaip 80 proc. tinkamų finansuoti viso projekto išlaidų.

Paraiškų teikimo kalendorius
Artimiausias paraiškų teikimo terminas - 2016 m. spalio 5 d.

Oficialus Europinių tinklų krypties puslapis - https://eacea.ec.europa.eu

2014 m. kovo 19 d. paraiškų teikimo termino dokumentai, paraiškos eforma bei lydintys dokumentai - https://eacea.ec.europa.eu