LT EN

Apie Kultūra kryptis:

Literatūros vertimų projektai

2017 m. kvietimas

Paramos grožinės literatūros vertimų projektams tikslai

remti ES ir kitų paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, skatinti tarptautinę kokybiškų literatūros kūrinių sklaidą, užtikrinti geresnes galimybes su šiais literatūros kūriniais susipažinti ES ir už jos ribų, pasiekti naujus skaitytojus. Šia kryptimi remiami grožinės literatūros kūrinių vertimai iš vienos Europos kalbos į kitą Europos kalbą (vertimas ir leidyba) bei išverstų kūrinių sklaida (specialūs renginiai, iniciatyvos išleistų kūrinių sklaidai Europoje ir už jos ribų naudojant skaitmenines technologijas).

Remiami tik grožinės literatūros įvairių žanrų kūriniai (romanai, pasakos, apsakymai, pjesės, poezija, komiksai ir kt.)
Šios krypties parama skiriama tik leidykloms arba leidyklų grumpėms.
Vienos šalies literatūros kūrinių vertimai į kitą tos pačios šalies oficialiąją kalbą negali būti finansuojami.
Vertimo kalba turi būti gimtoji vertėjo kalba, išskyrus tuos atvejus, kai kalba yra mažiau vartojama ir leidėjas tinkamai pagrindžia priežastis.
Šia kryptimi remiama ne tik kūrinių vertimo, bet ir leidybos bei leidinių reklamos, viešinimo veikla.
Planuojami grožinės literatūros kūriniai gali būti spausdintinės knygos arba e-knygos pavidalu.
Paramą gauti gali tik išleisti kūriniai ir tik tie, kurie dar nebuvo versti į norimą versti kalbą.
Paramos prioritetai: vertimai į mažiau naudojamas ES kalbas (visos ES kalbos, išskyrus anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų) ir Europos Sąjungos literatūros premiją laimėjusių autorių kūrinių vertimas - http://www.euprizeliterature.eu

Reikalavimus atitinkantys kūriniai

Reikalavimus atitinka popierinio arba skaitmeninio formato (e. knygos) kūriniai. Verčiami ir populiarinami kūriniai turi būti aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros
kūriniai, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro; tai, pavyzdžiui, gali būti romanai, apsakymai, pjesės, poezija, komiksų knygos ir vaikams skirta grožinė literatūra.
Negrožinė literatūra, pavyzdžiui, autobiografijos arba biografijos, esė be grožinės literatūros elementų, turizmo vadovai, humanitarinių mokslų (pvz., istorijos, filosofijos, ekonomikos ir pan.), taip pat kitų mokslų (pvz., fizikos, matematikos ir kt.) veikalai reikalavimų neatitinka;
grožinės literatūros kūrinys turi būti anksčiau paskelbtas;
originalaus grožinės literatūros kūrinio autoriai turi būti Programoje dalyvaujančių šalių piliečiai arba gyventojai; šis reikalavimas netaikomas kūriniams, parašytiems lotynų ir senovės graikų kalbomis;
grožinės literatūros kūriniai neturi būti anksčiau versti į vertimo kalbą, nebent yra aiškiai įvertintas naujo vertimo poreikis. Šiuo atžvilgiu turi būti praėję bent 50 metų nuo paskutinio vertimo, pareiškėjai turi paaiškinti, kokio poveikio tikimasi naujiems skaitytojams, ir pateikti įtikinamą paaiškinimą, kodėl reikalingas naujas vertimas į konkrečią vertimo kalbą.

Reikalavimus atitinkanti veikla

aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros kūrinių, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro, vertimas ir populiarinimas; tai, pavyzdžiui, gali būti romanai, apsakymai, pjesės, poezija, komiksų knygos ir vaikams skirta grožinė literatūra;
verstinės grožinės literatūros kūrinių ištraukų vertimas leidėjų ir leidyklų katalogams, kad padėtų parduoti daugiau autorių teisių Europoje ar už jos ribų;
specialių renginių ir rinkodaros (platinimo) veiklos, susijusios su verstiniais grožinės literatūros kūriniais, organizavimas ES ir už jos ribų, įskaitant skaitmenines populiarinimo priemones ir autorių pristatymą knygų mugėse ir literatūros festivaliuose.

Tinkamos kalbos

airių, albanų, anglų, bosnių, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, gruzinų, islandų, ispanų, italų, juodkalniečių, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, makedoniečių, moldavų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių.

Projektų kategorijos

1 kategorija. 2 metų trukmės projektai.
Juos sudaro 3–10 reikalavimus atitinkančių grožinės literatūros kūrinių rinkinio vertimas (iš
reikalavimus atitinkančių kalbų ir į jas) ir populiarinimas (įskaitant išverstų kūrinių santraukos publikavimą);
Maksimali parama – 100.000 eurų - 50% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Projektai paremti tam tikra grožinės literatūros vertimo, platinimo ir populiarinimo strategija.

2 kategorija. Ilgalaikės partnerystės sutartys.
2 kvietimai visos programos metu (2014 m. ir 2016 m.).
Į paraišką dėl partnerystės pagrindų susitarimo turi būti įtrauktas veiklos planas, apimantis visą susitarimo trukmę. Veiklos planas paremtas ilgalaike grožinės literatūros kūrinių vertimų rinkinio vertimo, platinimo ir skatinimo strategija;
projektus, vykdomus pagal partnerystės pagrindų susitarimą, per metus turi sudaryti 5–10 reikalavimus atitinkančių grožinės literatūros kūrinių rinkinio vertimas (iš reikalavimus
atitinkančių kalbų ir į jas) ir populiarinimas. Kandidatų, atrinktų pagal partnerystės pagrindų susitarimo priemonę, tolesniais dvejais metais bus paprašyta pateikti pasiūlymą dėl 5–10 reikalavimus atitinkančių kūrinių rinkinio vertimo ir populiarinimo kiekvienais konkrečiais metais;
Per 1 metus nuo 5 iki 10 grožinės literatūros kūrinių.
Maksimali parama – 100.000 eurų - 50% visų tinkamų finansuoti išlaidų per 1 metus.

Paraiškų teikimo kalendorius

1 kategorija. 2 metų trukmės projektai.
Oficialiai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas - n-1 metų lapkričio mėnesį.
Paraiškų teikimo terminas - n metų pirmasis vasario mėnesio trečiadienis. 2015 m. vasario 4 d., 2016 m. vasario 3 d., 2017 m. vasario 1 d., 2018 m. vasario 7 d...
Vertinimo laikas - 4 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas n metų birželio mėnesį.
Sutartys pasirašomos n metų liepos mėnesį.
Projektas gali prasidėti rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

2 kategorija. Ilgalaikės partnerystės sutartys.
Oficialiai paskelbiamas kvietimas teikti paraiškas - 2016 m. lapkričio mėnesį. (Pirmasis paraiškų teikimo terminas buvo 2014 m. kovo 12 d.)
Paraiškų teikimo terminas - 2017 m. vasario 1 d.
Vertinimo laikas - 4 mėnesiai.
Finansuojamų projektų sąrašas skelbiamas 2017 m. metų birželio mėnesį.
Sutartys pasirašomos 2017 metų liepos mėnesį.
Projektas gali prasidėti 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėnesiais.

Kokybiniai finansavimo skyrimo kriterijai

Programos tikslų atitikimas - 40 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip projektu bus prisidėta prie tarpvalstybinės Europos literatūros kūrinių sklaidos ir galimybių su ja susipažinti gerinimo.

Turinio ir veiklos kokybė - 25 balai.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip praktiškai bus įgyvendinamas projektas (verstino kūrinio kokybė, už projektą atsakingų darbuotojų patirtis ir darbo tvarka).

Išverstų kūrinių rinkinio populiarinimas ir informavimas apie jį - 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip įgyvendinant projektą bus populiarinami verstiniai grožinės literatūros kūriniai Europoje ir už jos ribų.

ES literatūros premijos laimėtojai (15) - http://www.euprizeliterature.eu
1 EUPL apdovanota knyga = 3 taškai.
2 EUPL apdovanotos knygos = 6 taškai.
3 EUPL apdovanotos knygos = 9 taškai.
4 EUPL apdovanotos knygos = 12 taškų.
5 EUPL apdovanotos knygos = 15 taškų.

Oficialus paramos grožinės literatūros projektams puslapis - https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe