LT EN

Kultūros ir kūrybos sektorių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) skatinimas. Europos Komisija ir Europos investicijų fondas pradės taikyti naują garantijų schemą

2016 07 01
Šiandien Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) paskelbė 121 mln. EUR vertės garantijų iniciatyvą per finansų įstaigas remti mažąsias ir vidutines kultūros ir kūrybos sektorių įmones. Tikimasi, kad ši programa padės per ateinančius šešerius metus gauti daugiau kaip 600 mln. EUR vertės banko paskolų.

Šiandieninė iniciatyva sudaro sąlygas EIF nemokamai suteikti garantijų ir priešpriešinių garantijų atrinktiems finansų tarpininkams, kad jie galėtų teikti daugiau paskolų kultūros ir kūrybos srities verslininkams. Komerciniai ir (arba) mažmeniniai bankai, skatinamąjį finansavimą teikiantys bankai ir kiti finansų tarpininkai, kuriems suteiktų garantijų suma bus 121 mln. EUR, teiks paramą daugiau nei dešimt tūkstančių įvairiuose sektoriuose, pavyzdžiui, audiovizualinės kūrybos (įskaitant filmus, televiziją, animaciją, vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę), festivalių, muzikos, literatūros, architektūros, archyvų, bibliotekų ir muziejų, dailiųjų amatų, kultūros paveldo, dizaino, scenos meno, leidybos, radijo ir vaizduojamųjų menų srityse veikiančioms MVĮ.

Finansinę priemonę, įsteigtą pagal pagrindinę kultūros ir kūrybos sektoriams skirtą ES programą „Kūrybiška Europa“, Komisijos vardu valdys EIF. Europos MVĮ turėtų pradėti ja naudotis jau šių metų pabaigoje.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris palankiai įvertino šiandien paskelbtą iniciatyvą: „Kad kūrybiški asmenys ir įmonės klestėtų mūsų visuomenės bei ekonomikos labui, jie turi eksperimentuoti ir prisiimti riziką. Mes jiems padedame gauti banko paskolas, kurių paprastai jie gauti negalėtų.“

EIF vykdomojo direktoriaus pavaduotojas Rogeris Havenithas pareiškė: „Europos Komisija didelę reikšmę teikia pagalbai verslo subjektams, kad jie plėstų savo veiklą ir naudotųsi rinka grindžiamais finansavimo sprendimais. Du pagrindiniai elementai teikiant paramą kultūros ir kūrybos sektoriuose veikiančioms MVĮ yra finansavimo teikėjų kredito rizikos apsauga ir gebėjimų stiprinimas. Šiandien mūsų patvirtinama kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė padės steigtis ir vystytis visos Europos MVĮ – nesvarbu, ar jie veikia filmų arba muzikos, ar festivalių arba muziejų srityse.“

ES kultūros ir kūrybos sektoriams tenka daugiau nei 7 mln. darbo vietų, juose sukuriama 4,2 % ES BVP (šaltinis). Šiems sektoriams gauti finansavimą gali būti sudėtinga visų pirma dėl to, kad jų turtas ir užtikrinimo priemonės yra nematerialūs, rinkos dydis ribotas, paklausa nėra aiški, o finansų tarpininkams trūksta šių sektorių specifikos išmanymo.

Naujoji kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonė apima finansų tarpininkų gebėjimų stiprinimo veiklą ir pagal ją šiems tarpininkams suteikiama specialiųjų žinių apie pagrindinius šių sektorių elementus (pavyzdžiui, konkrečius sektorių verslo modelius ir kredito rizikos vertinimą). Gebėjimų stiprinimo veiklą turėtų vykdyti paslaugų teikėjas (-ai) (pavyzdžiui, konsultacinė bendrovė, kurios specializacija – kultūros ir kūrybos sektorių veikla), kurį EIF atrenka paskelbęs viešą kvietimą teikti pasiūlymus. Finansų tarpininkams tokie mokymai bus nemokami.

Artimiausiomis dienomis EIF paskelbs kvietimą pareikšti susidomėjimą – teikti paraiškas galės reikalavimus atitinkančios finansų įstaigos (bankai, garantijų įstaigos, fondai ir kt.). Nuodugniai įvertinęs paraiškas, EIF atrinks finansų tarpininkus, kurie galės tikslinių sektorių MVĮ teikti naują finansavimą. Finansų tarpininkai turės pateikti išsamią ataskaitą dėl mažosioms ir vidutinėms įmonėms siūlomų finansinių produktų ir jų panaudojimo.

Šiandieninė iniciatyva yra dalis Komisijos pastangų skatinti investicijas ir sumaniau naudoti naujus bei jau turimus finansinius išteklius – tai Investicijų plano Europai tikslas. Ji taip pat papildo darbą, atliekamą įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, kad būtų sudarytos tinkamos sąlygos kultūros ir kūrybos sektoriams, ypač mažosioms įmonėms, klestėti skaitmeninėje eroje.

Apie EIF

Pagrindinis Europos investicijų fondo (EIF) uždavinys – remti Europos labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, specialiai skirtas šiam rinkos segmentui. Vykdydamas šį uždavinį EIF skatina siekti ES tikslų remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

Apie kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemonę ir programą „Kūrybiška Europa“

Naujoji finansinė priemonė, sukurta pagal programos „Kūrybiška Europa“ tarpsektorinę paprogramę, yra pirma tokio plataus masto kultūros ir kūrybos sektoriams skirta priemonė. Ja siekiama to paties tikslo kaip ir Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) MVĮ linija, kuri suteikia postūmį Investicijų planui Europai, t. y. didinti skolinimą MVĮ, kad jos galėtų plėsti savo veiklą.