LT EN

Paskelbtas grožinės literatūros vertimų projektų konkursas

2016 03 08
Literatūros vertimų projektai
Paraiškų teikimo terminas - 2015 m. balandžio 27 d. 12 val. Briuselio laiku.
Paramos grožinės literatūros vertimų projektams tikslas - remti ES ir kitų paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, skatinti tarptautinę kokybiškų literatūros kūrinių sklaidą, užtikrinti geresnes galimybes su šiais literatūros kūriniais susipažinti ES ir už jos ribų, pasiekti naujus skaitytojus. Šia kryptimi remiami grožinės literatūros kūrinių vertimai iš vienos Europos kalbos į kitą Europos kalbą (vertimas ir leidyba) bei išverstų kūrinių sklaida (specialūs renginiai, iniciatyvos išleistų kūrinių sklaidai Europoje ir už jos ribų naudojant skaitmenines technologijas).

Parama skiriama 3-10 grožinės literatūros knygų vertimui, leidybai ir sklaidai.
Paramos dydis - iki 100 000 €, intensyvumas - 50 %.
Paraiškas gali teikti tik leidyklos arba leidyklų grupės.

Pagrindinės taisyklės:
Remiami tik grožinės literatūros įvairių žanrų kūriniai (romanai, pasakos, apsakymai, pjesės, poezija, komiksai ir kt.)
Šios krypties parama skiriama tik leidykloms arba leidyklų grumpėms.
Vienos šalies literatūros kūrinių vertimai į kitą tos pačios šalies oficialiąją kalbą negali būti finansuojami.
Vertimo kalba turi būti gimtoji vertėjo kalba, išskyrus tuos atvejus, kai kalba yra mažiau vartojama ir leidėjas tinkamai pagrindžia priežastis.
Šia kryptimi remiama ne tik kūrinių vertimo, bet ir leidybos bei leidinių reklamos, viešinimo veikla.
Planuojami grožinės literatūros kūriniai gali būti spausdintinės knygos arba e-knygos pavidalu.
Paramą gauti gali tik išleisti kūriniai ir tik tie, kurie dar nebuvo versti į norimą versti kalbą.
Paramos prioritetai: vertimai iš mažiau naudojamų ES kalbų į anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbas bei Europos Sąjungos literatūros premiją laimėjusių autorių kūrinių vertimas - http://www.euprizeliterature.eu

Tinkamos kalbos
airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, gruzinų, islandų, ispanų, italų, juodkalniečių, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, makedoniečių, maltiečių, moldavų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, turkų, ukrainičių, vengrų, vokiečių, senovės graikų ir lotynų.

Kokybiniai finansavimo skyrimo kriterijai

Programos tikslų atitikimas - 40 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip projektu bus prisidėta prie tarpvalstybinės Europos literatūros kūrinių sklaidos ir galimybių su ja susipažinti gerinimo.

Turinio ir veiklos kokybė - 25 balai.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip praktiškai bus įgyvendinamas projektas (verstino kūrinio kokybė, už projektą atsakingų darbuotojų patirtis ir darbo tvarka).

Išverstų kūrinių rinkinio populiarinimas ir informavimas apie jį - 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip įgyvendinant projektą bus populiarinami verstiniai grožinės literatūros kūriniai Europoje ir už jos ribų.

ES literatūros premijos laimėtojai (15)
1 EUPL apdovanota knyga = 3 taškai.
2 EUPL apdovanotos knygos = 6 taškai.
3 EUPL apdovanotos knygos = 9 taškai.
4 EUPL apdovanotos knygos = 12 taškų.
5 EUPL apdovanotos knygos = 15 taškų.

Reikalavimus atitinkantys kūriniai
Reikalavimus atitinka popierinio arba skaitmeninio formato (e. knygos) kūriniai. Verčiami ir populiarinami kūriniai turi būti aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros
kūriniai, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro; tai, pavyzdžiui, gali būti romanai, apsakymai, pjesės, poezija, komiksų knygos ir vaikams skirta grožinė literatūra.
Negrožinė literatūra, pavyzdžiui, autobiografijos arba biografijos, esė be grožinės literatūros elementų, turizmo vadovai, humanitarinių mokslų (pvz., istorijos, filosofijos, ekonomikos ir pan.), taip pat kitų mokslų (pvz., fizikos, matematikos ir kt.) veikalai reikalavimų neatitinka;
grožinės literatūros kūrinys turi būti anksčiau paskelbtas;
originalaus grožinės literatūros kūrinio autoriai turi būti Programoje dalyvaujančių šalių piliečiai arba gyventojai; šis reikalavimas netaikomas kūriniams, parašytiems lotynų ir senovės graikų kalbomis;
grožinės literatūros kūriniai neturi būti anksčiau versti į vertimo kalbą, nebent yra aiškiai įvertintas naujo vertimo poreikis. Šiuo atžvilgiu turi būti praėję bent 50 metų nuo paskutinio vertimo, pareiškėjai turi paaiškinti, kokio poveikio tikimasi naujiems skaitytojams, ir pateikti įtikinamą paaiškinimą, kodėl reikalingas naujas vertimas į konkrečią vertimo kalbą.

Projektų teikimo gaires ir tvarką rasite - http://eacea.ec.europa.eu