LT EN

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas literatūros projektų krypčiai

2017 06 12
Literatūros vertimų projektai
Paraiškų teikimo terminas - 2017 m. liepos 25 d. 12 val. Briuselio laiku.

Paramos grožinės literatūros vertimų projektams tikslas - remti ES ir kitų paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių kultūrinę ir kalbinę įvairovę, skatinti tarptautinę kokybiškų literatūros kūrinių sklaidą, užtikrinti geresnes galimybes su šiais literatūros kūriniais susipažinti ES ir už jos ribų, pasiekti naujus skaitytojus.

Šia kryptimi remiami grožinės literatūros kūrinių vertimai iš vienos Europos kalbos į kitą Europos kalbą (vertimas ir leidyba) bei išverstų kūrinių sklaida (specialūs renginiai, iniciatyvos išleistų kūrinių sklaidai Europoje ir už jos ribų naudojant skaitmenines technologijas).

Parama skiriama 3-10 grožinės literatūros knygų vertimui, leidybai ir sklaidai.
Paramos dydis - iki 100 000 €, intensyvumas - 50 %.
Paraiškas gali teikti tik leidyklos arba leidyklų grupės.

Pagrindinės taisyklės

- Remiami tik grožinės literatūros įvairių žanrų kūriniai (romanai, pasakos, apsakymai, pjesės, poezija, komiksai ir kt.).
- Vienos šalies literatūros kūrinių vertimai į kitą tos pačios šalies oficialiąją kalbą negali būti finansuojami.
- Vertimo kalba turi būti gimtoji vertėjo kalba, išskyrus tuos atvejus, kai kalba yra mažiau vartojama ir leidėjas tinkamai pagrindžia priežastis.
- Šia kryptimi remiama ne tik kūrinių vertimo, bet ir leidybos bei leidinių reklamos, viešinimo veikla.
- Planuojami grožinės literatūros kūriniai gali būti spausdintinės knygos arba e-knygos pavidalu.
- Paramą gauti gali tik išleisti kūriniai ir tik tie, kurie dar nebuvo versti į norimą versti kalbą.
- Maksimali projekto trukmė - 2 metai.
- Paramos prioritetai: vertimai į mažiau naudojamas ES kalbas (visos ES kalbos, išskyrus anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų) ir Europos Sąjungos literatūros premiją laimėjusių autorių kūrinių vertimas - www.euprizeliterature.eu

Reikalavimus atitinkanti veikla

- Aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros kūrinių, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro, vertimas ir populiarinimas.
- Verstinės grožinės literatūros kūrinių ištraukų vertimas leidėjų ir leidyklų katalogams, kad padėtų parduoti daugiau autorių teisių Europoje ar už jos ribų;
- Specialių renginių ir rinkodaros (platinimo) veiklos, susijusios su verstiniais grožinės literatūros kūriniais, organizavimas ES ir už jos ribų, įskaitant skaitmenines populiarinimo priemones ir autorių pristatymą knygų mugėse ir literatūros festivaliuose.


Reikalavimus atitinkantys kūriniai

- Reikalavimus atitinka popierinio arba skaitmeninio formato (e. knygos) kūriniai.
- Verčiami ir populiarinami kūriniai turi būti aukštos literatūrinės vertės grožinės literatūros kūriniai, nepriklausomai nuo jų literatūros žanro; tai, pavyzdžiui, gali būti romanai, apsakymai, pjesės, poezija, komiksų knygos ir vaikams skirta grožinė literatūra.
- Negrožinė literatūra, pavyzdžiui, autobiografijos arba biografijos, esė be grožinės literatūros elementų, turizmo vadovai, humanitarinių mokslų (pvz., istorijos, filosofijos, ekonomikos ir pan.), taip pat kitų mokslų (pvz., fizikos, matematikos ir kt.) veikalai reikalavimų neatitinka.
- Grožinės literatūros kūrinys turi būti anksčiau paskelbtas.
- Originalaus grožinės literatūros kūrinio autoriai turi būti paprogramėje „Kultūra“ dalyvaujančių šalių piliečiai arba gyventojai (šis reikalavimas netaikomas kūriniams, parašytiems lotynų ir senovės graikų kalbomis).
- Grožinės literatūros kūriniai neturi būti anksčiau versti į vertimo kalbą, nebent yra aiškiai įvertintas naujo vertimo poreikis. Šiuo atžvilgiu turi būti praėję bent 50 metų nuo paskutinio vertimo, pareiškėjai turi paaiškinti, kokio poveikio tikimasi naujiems skaitytojams, ir pateikti įtikinamą paaiškinimą, kodėl reikalingas naujas vertimas į konkrečią vertimo kalbą.

Tinkamos kalbos

airių, albanų, anglų, bosnių, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, gruzinų, islandų, ispanų, italų, juodkalniečių, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, makedoniečių, moldavų, norvegų, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, serbų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, ukrainiečių, vengrų, vokiečių.


Kokybiniai finansavimo skyrimo kriterijai

Programos tikslų atitikimas - 40 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip projektu bus prisidėta prie tarpvalstybinės Europos literatūros kūrinių sklaidos ir galimybių su ja susipažinti gerinimo.

Turinio ir veiklos kokybė - 25 balai.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip praktiškai bus įgyvendinamas projektas (verstino kūrinio kokybė, už projektą atsakingų darbuotojų patirtis ir darbo tvarka).

Išverstų kūrinių rinkinio populiarinimas ir informavimas apie jį - 20 balų.
Pagal šį kriterijų vertinama, kaip įgyvendinant projektą bus populiarinami verstiniai grožinės literatūros kūriniai Europoje ir už jos ribų.

ES literatūros premijos laimėtojai (15) - www.euprizeliterature.eu
1 EUPL apdovanota knyga = 3 taškai.
2 EUPL apdovanotos knygos = 6 taškai.
3 EUPL apdovanotos knygos = 9 taškai.
4 EUPL apdovanotos knygos = 12 taškų.
5 EUPL apdovanotos knygos = 15 taškų.

Daugiau informacijos apie kvietimą teikti paraiškas bei papildomi dokumentai (anglų k.): https://eacea.ec.europa.eu