LT EN

Europos kūrinių populiarinimas internete

2017 12 18
Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo nr. EACEA/13/2017
Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. balandžio 5 d.

1. TIKSLAS:
Vadovaujantis konkrečiu tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslu, du paprogramės MEDIA prioritetai yra:
- pasitelkus visas kitas ne kino teatro platformas remti audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodaros, prekių ženklų plėtojimo ir sklaidos veiklą;
- skatinti naujus platinimo modelius, siekiant sudaryti sąlygas naujų verslo modelių atsiradimui.

2. FINANSUOJUOMOS PRIEMONĖS:
- kitų Europos šalių filmų platinimo rodant filmus kino teatruose ir naudojant kitas platformas bei tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas
- novatoriški veiksmai, kuriais išbandomi nauji verslo metodai ir priemonės tose srityse, kurias veikiausiai paveiks skaitmeninių technologijų įdiegimas ir naudojima.

3. PARAMA TEIKIAMA ŠIEMS VEIKSMAMS:
Pagal Europos kūrinių populiarinimo internete programą parama teikiama šiems veiksmams:
- 1 veiksmas. Naujų pasiūlymų, susijusių su esamomis užsakomosiomis vaizdo programų paslaugomis, teikiamomis daugumos Europos filmų turinio tikslais, skaitmeninį populiarinimą, rinkodarą, prekių ženklo kūrimą, žymų diegimą ir plėtojimą apimanti veikla. Šio veiksmo tikslas – gerinti informavimą apie Europos audiovizualinius kūrinius, jų suradimo galimybes ir plėsti jų auditoriją pasaulio mastu.
- 2 veiksmas: Pagalba „Online Ready“ paketų ruošimui.
- 3 veiksmas: Novatoriškos Europos audiovizualinių kūrinių platinimo ir populiarinimo strategijos, įskaitant auditorijos formavimo iniciatyvas, kuriomis daugiausia dėmesio skiriama novatoriškoms ir dalyvavimą skatinančioms Europos filmų pristatymo platesnei auditorijai strategijoms.

Pareiškėjai, teikiantys projektus dėl skirtingų veiksmų, kiekvienam veiksmui turėtų pateikti atskiras paraiškas.

Veiksmai turi būti pradėti laikotarpiu nuo 1.09.2018 iki 1.01.2019 ir būti įgyvendinami 12 mėnesių.

4. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Juridiniai asmenys (privačios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.
Fiziniai asmenys teikti paraiškų negali.
DĖMESIO! Kiekvienam veiksmui taikomi skirtingi vertinimo kriterijai. Vertinimo kriterijus rasite angliško gido 17 psl.

5.BIUDŽETAS:
Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 9,41 mln. EUR.
Orientacinis veiksmų sumos padalijimas yra toks:
− 1 veiksmas – orientacinė 4 mln. EUR suma.
− 2 veiksmas – orientacinė 2,06 mln. EUR suma.
− 3 veiksmas – orientacinė 3,35 mln. EUR suma.
Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų turimų lėšų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 05/04/2018, 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku) užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre

Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu