LT EN

Europos kūrinių populiarinimas internete

2017 12 18
Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas nr. EACEA/30/2018. Terminas - balandžio 5 d.

1. TIKSLAI:

Vadovaujantis konkrečiu tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslu, du paprogramės MEDIA prioritetai yra:
- pasitelkus visas kitas ne kino teatro platformas remti audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodaros, prekių ženklų plėtojimo ir sklaidos veiklą;
- skatinti naujus platinimo modelius, siekiant sudaryti sąlygas naujų verslo modelių atsiradimui.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI:

Šioje programoje gali dalyvauti vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių (žr. toliau) įsteigti subjektai (privačios įmonės, ne pelno organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir kt.), kuriuos tiesiogiai arba jų kontrolinį akcijų paketą valdo tų šalių piliečiai.

Programa taip pat yra taikoma dvišaliam ar daugiašaliam bendradarbiavimui, skirtam pasirinktoms šalims ar regionams, remiantis papildomais asignavimais, kuriuos moka šios šalys ar regionai, ir konkrečia tvarka, dėl kurios šios šalys ar regionai turi sutarti.

Programa leidžia bendradarbiauti ir imtis bendrų veiksmų su šioje programoje nedalyvaujančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia kultūros ir kūrybos sektoriuose, kaip antai UNESCO, Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, remiantis bendrais įnašais programos tikslams įgyvendinti.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI:

Pagal Europos kūrinių populiarinimo internete programą parama teikiama šiems veiksmams:

1 veiksmas Parama užsakomųjų vaizdo programų paslaugų populiarinimo, rinkodaros, prekių ženklo kūrimo veiklai
Reikalavimus atitinkanti veikla yra tokie veiksmai, kaip antai: užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjų, siūlančių daugumą Europos filmų, naujų pasiūlymų skaitmeninis populiarinimas, rinkodara, prekių ženklo kūrimas, žymų diegimas ir plėtojimas.
Šio veiksmo tikslas – didinti Europos audiovizualinių kūrinių matomumą, prieinamumą ir pasaulinę auditoriją, taip pat stiprinti Europos užsakomųjų vaizdo programų paslaugų teikėjų tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

2 veiksmas Parama paketų „On Line Ready“ rengimui
Reikalavimus atitinkanti veikla yra Europos audiovizualinių kūrinių, numatytų paskelbti internete tose šalyse, kuriose šių kūrinių negalima įsigyti iš jokių teisėtas užsakomųjų vaizdo programų paslaugas teikiančių subjektų, skaitmeninių paketų surinkimas ir pateikimas. Taip siekiama išplėsti Europos ir ne Europos šalyse teikiamų užsakomųjų vaizdo programų paslaugų prieinamumą ir matomumą.

3 veiksmas Parama novatoriškoms Europos audiovizualinių kūrinių sklaidos, platinimo ir populiarinimo strategijoms ir internetinėms priemonėms, įskaitant auditorijos formavimo iniciatyvas, kurias įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama novatoriškoms ir
dalyvavimą skatinančioms Europos filmų pristatymo platesnei auditorijai strategijoms.

Šiuo veiksmu siekiama skatinti novatoriškas Europos garso ir vaizdo kūrinių platinimo ir populiarinimo strategijas. Juo siekiama kurti naujus verslo modelius arba priemones, siekiant ugdyti Europos audiovizualinių kūrinių potencialią auditoriją. Be to, juo siekiama remti internetines priemones ir (arba) duomenų bazes, kurios palengvina įvairių Europos audiovizualinio sektoriaus dalių ryšius.

Pareiškėjai, teikiantys projektus dėl skirtingų veiksmų, kiekvienam veiksmui turėtų pateikti atskiras paraiškas.

Veiksmai turi būti pradėti laikotarpiu nuo 1.09.2018 iki 1.01.2019 ir būti įgyvendinami 12 mėnesių.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Kiekvienam veiksmui taikomi skirtingi kriterijai. Susipažinkite su jais čia ir schemos gairėse (anglų k.).

5. BIUDŽETAS:

Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 9,41 mln. EUR.
Orientacinis veiksmų sumos padalijimas yra toks:
− 1 veiksmas – orientacinė 4 mln. EUR suma.
− 2 veiksmas – orientacinė 2,06 mln. EUR suma.
− 3 veiksmas – orientacinė 4,05 mln. EUR suma.
Agentūra pasilieka teisę nepaskirstyti visų turimų lėšų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 05/04/2019, 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku) užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-302018_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre

Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu