LT EN

Filmų platinimas | Pardavimo agentų schema - naujas kvietimas

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vadovaujantis konkrečiu tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslu, vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų yra toks:

• vykdant audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose. Įgyvendinant paprogramę MEDIA, remiama tokia veikla:
• kitų Europos šalių filmų platinimo pasitelkiant filmų rodymą kino teatruose ir kitas platformas bei tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

  • Pareiškėjai turi būti kaip prodiuserio tarpininkės veikiančios Europos įmonės, kurių specializacija – komercinis filmų naudojimas, įskaitant filmų rinkodarą ir licencijavimą platintojams arba kitiems užsienio teritorijų pirkėjams, ir kurių veikla padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų.
  • Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių ir tiesiogiai ar per kontrolinį jų akcijų paketą priklausyti tokių šalių piliečiams.


3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

Pardavimo agentų programa įgyvendinama dviem etapais:

1. Potencialaus fondo sudarymas


Fondas bus apskaičiuojamas atsižvelgiant į įmonės veiklos rezultatus Europos rinkoje ataskaitiniu laikotarpiu (2013–2017 m.)

2. Reinvestavimas

Taip sukauptas kiekvienos įmonės potencialus fondas turi būti reinvestuotas į:

• minimalias garantijas ar avansus, mokamus už reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų tarptautinio pardavimo teises;
• reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų populiarinimas, rinkodara ir reklama.

Priemonės įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai nuo priemonės įgyvendinimo pradžios datos.

Kad būtų sudarytas potencialus fondas ir būtų galima pretenduoti į reinvestavimo priemones, didžioji dalis filmo turi būti pagaminta paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse įsisteigusio prodiuserio (prodiuserių) ir dalyvaujant dideliam skaičiui tų šalių specialistų.
Filmas turi būti daugiau kaip 60 minučių trukmės vaidybinis, animacinis arba dokumentinis filmas iš kitos (ne platinimo) šalies.
Filmo turinys turi būti ne alternatyvus turinys (ne operos, koncertai, spektakliai ir t. t.), taip pat ne reklaminė medžiaga.
Kad filmas atitiktų reikalavimus, jo pirmosios autorių teisės turi būti suteiktos ne anksčiau nei 2013 m.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Potencialus fondas bus priskirtas reikalavimus atitinkantiems Europos pardavimo agentams pagal jų veiklos Europos rinkose ataskaitiniu laikotarpiu (2013–2017 m.) rezultatus. Parama bus teikiama kaip potencialus fondas, kurio lėšas pardavimo agentai turi investuoti į naujausius kitų Europos šalių filmus. Jei sukauptų lėšų suma viršys turimą biudžetą, kiekvienas potencialus fondas bus atitinkamai sumažintas.

5. BIUDŽETAS

Visas turimas biudžetas – 2 600 000 mln. EUR.
ES finansinis įnašas negali viršyti 60 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

6.GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. sausio 15 d.
Paraiškos turi būti gautos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 12.00 val.(vidudienio Briuselio laiku); paraiškos parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e.formą). Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.

7.IŠSAMI INFORMACIJA

Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2018_en
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu