LT EN

Filmų platinimas | Pardavimo agentų schema - reinvestavimas

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, siekiant konkretaus tikslo skatinti tarpvalstybinę sklaidą, yra šis:
• vykdant audiovizualinio sektoriaus projektų tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.
Įgyvendinant paprogramę MEDIA remiamos tokios priemonės:
• paramos nenacionalinių Europos filmų platinimui kino teatruose ir naudojantis visomis kitomis platformomis, tarptautinės prekybos veiklai, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimui, dubliavimui ir garsiniam aprašymui, sistemų sukūrimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjai turi būti Europos įmonės, kurios veikia kaip prodiuserio tarpininkas ir specializuojasi filmų komercinio naudojimo srityje, parduodamos filmus platintojams ar kitiems pirkėjams užsienio šalyse bei savo veikla prisidėdamos prie pirmiau nurodytų tikslų.
Pareiškėjai turi būti įmonės, įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

Prekybos agentų sistemą sudaro du etapai:

1. Potencialaus fondo, kurio dydis bus apskaičiuojamas pagal bendrovės tarptautinės prekybos Europos rinkoje ataskaitinio laikotarpio (2010–2014 m.) rezultatus, formavimas.
2. Šiuo būdu kiekvienos bendrovės suformuoto potencialaus fondo lėšų reinvestavimas:
1 modulis: mažiausios garantijos ar išankstiniai mokėjimai už naujų nenacionalinių Europos filmų tarptautines pardavimo teises.
2 modulis: pateikiamų rinkai naujų nenacionalinių Europos filmų viešinimas, rinkodara ir reklama.

Didžiausia veiksmų trukmė yra 18 mėn. nuo tarptautinio pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
Vykdant šiuo kvietimu teikti paraiškas suformuoto potencialaus fondo lėšų reinvestavimo veiksmus, reikia atsižvelgti į šiuos terminus:
– tarpvalstybinio pardavimo sutartis / susitarimas su prodiuseriu gali būti pasirašyta (-as) ne anksčiau kaip 2015 m. birželio 18 d.;
– reinvestavimo paraiškos turi būti pateiktos įstaigai per 6 mėn. nuo tarptautinio pardavimo sutarties / susitarimo su prodiuseriu pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2017 m. kovo 1 d.

Prie filmo gamybos daugiausia turi būti prisidėjęs (-ę) prodiuseris (-iai), įsisteigęs (-ę) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse, iš kurių taip pat turi būti kilę daugelis filmo gamybos procese dalyvavusių specialistų. Tai turi būti neseniai sukurtas, ne trumpesnis kaip 60 min. meninis, animacinis ar dokumentinis filmas, kurio kilmės šalis yra kita nei šalis, kurioje jis platinamas.
Filmas negali būti naudojamas kitame kontekste (operose, koncertuose, spektakliuose, kt.) ar reklamoje.
Kad filmas būtų tinkamas finansuoti, jo pirmosios autorių teisės turi būti įsigaliojusios iki 2010 m.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Potencialus fondas bus priskirtas tinkamiems finansuoti reikalavimus atitinkantiems Europos prekybos agentams, remiantis jų ataskaitinio laikotarpio (2010–2014 m.) veikla Europos rinkose (t. y. paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse). Jei šio kvietimo teikti paraiškas suformuotų fondų suma bus didesnė negu 3 mln. EUR, kiekvienas potencialus fondas bus proporcingai sumažintas. Parama potencialaus fondo (toliau – fondas) pavidalu bus teikiama prekybos agentams, kad šie toliau reinvestuotų į naujus nenacionalinius Europos filmus.
Fondo lėšos gali būti reinvestuojamos:
1. į naujų nenacionalinių Europos filmų mažiausių pardavimo garantijų užtikrinimą;
2. į naujų nenacionalinių Europos filmų viešinimo ir rinkodaros išlaidų padengimą.

5. BIUDŽETAS

Iš viso numatytas 2 600 000 EUR biudžetas.
Sąjungos finansinis įnašas negali viršyti 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; tai priklauso nuo reinvestavimo tipo (žr. gaires).

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškos turi būti pateiktos:
Formavimo paraiškos: 2017 m. birželio 16 d.
Reinvestavimo paraiškos: 2018 spalio 3 d.
Pasiūlymai turi būti pateikti iki atitinkamo termino dienos 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku), užpildant elektroninę formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje.

Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu