LT EN

Kino edukacija

2017 11 15
Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo nr. EACEA/14/2017
Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. kovo 1 d.

1. TIKSLAS
Vadovaujantis konkrečiu tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslu, vienas iš MEDIA paprogramės prioritetų yra:
• remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.

Pagal MEDIA paprogramę parama teikiama:
• veiklai, kuria siekiama skatinti kino srities išmanymą, didinti auditorijos žinias apie Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat audiovizualinį ir kinematografinį paveldą ir susidomėjimą jais, visų pirma tarp jaunimo;
• siekiant sudaryti palankesnes sąlygas platinti Europos filmus pasaulyje, o užsienio filmus Sąjungoje naudojantis visomis platinimo platformomis vykdant tarptautinius bendradarbiavimo projektus audiovizualiniame sektoriuje.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas turi būti Europos juridinių subjektų (privačių bendrovių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, labdaros organizacijų, fondų, savivaldybių ar miestų tarybų ir pan.), kurie yra įsisteigę vienoje iš šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje, ir kuriuos tiesiogiai (arba kurių kontrolinį akcijų paketą) valdo tų šalių piliečiai, konsorciumas (projekto vadovas ir bent du partneriai).

Fiziniai asmenys teikti dotacijos paraiškos negali.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA:
Projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, užtikrinantys glaudesnį bendradarbiavimą Europos švietimo iniciatyvų kino klausimais srityje siekiant pagerinti šių iniciatyvų efektyvumą ir Europinį aspektą ir parengti naujus, inovatyvius projektus, ypač panaudojant skaitmenines priemones.

Projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, didinantys esamų Europos filmų ir audiovizualinių darbų, įskaitant kuruojamus filmų katalogus, indėlį į švietimą.

Filmų švietimo iniciatyvų tikslinė auditorija turi būti jaunuoliai iki 19 metų amžiaus.

Projektuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 3 partneriai (projekto vadovas ir dar bent du partneriai), iš kurių bent 2 partneriai būtų iš švietimo kino klausimais sektoriaus iš 3 skirtingų šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje, apimant ne mažiau kaip 3 skirtingas kalbas.

Veikla turi būti pradėta įgyvendinti tarp 2018 m. rugsėjo 1 d. ir 2019 m. sausio 1 d. ir trukti 24 mėnesius.

4. ATRANKOS KRITERIJAI
Paraiškos vertinamos pagal 100 balų sistemą, pagrįstą tokiais kriterijais:
Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų)
Šiuo kriterijumi vertinama veiksmo turinio svarba ir Europos pridėtinė vertė kvietimo teikti paraiškas tikslų atžvilgiu.
Be kita ko, juo įvertinamas projekto europinis aspektas ir projekto teikiamos galimybės pasiekti auditoriją.
Turinio ir veiklos kokybė (40 balų):
Pagal šį kriterijų vertinama bendra projekto kokybė, įskaitant metodiką, formatą, tikslinę auditoriją, atrankos ir mokymo metodus, įgyvendinimo galimybes, rentabilumą ir naujoviškumo aspektus, įskaitant strateginį skaitmeninės technologijos ir įvairių platinimo platformų naudojimą.
Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (20 balų):
Šiuo kriterijumi vertinama projekto rezultatų sklaida ir jo poveikis Europos audiovizualinių kūrinių populiarinimui, platinimui ir susidomėjimui jais.
Projekto komandos ir grupės kokybė (10 balų):
Šiuo kriterijumi bus atsižvelgta į partnerystės ir partnerių keitimosi žiniomis apie šio veiksmo tikslus mastą.

5. BIUDŽETAS
Bendra biudžeto suma – 2 mln. EUR.
Sąjungos finansinis indėlis negali viršyti 60 proc. visų reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų.

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2018 m. kovo 1 d. 12.00 val. (vidudienį Briuselio laiku) užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą). Nepripažįstamas joks kitas paraiškos pateikimo būdas.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi dokumentai, kurių reikalaujama ir kurie minimi e. formoje.

Visą gairių tekstą ir paraiškos anketas galima rasti šiuo interneto adresu:
eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2018_en
Paraiškos turi atitikti visas gairių sąlygas ir būti pateiktos naudojantis e. formomis.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu