LT EN

Kino edukacija

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas nr. EACEA/33/2018. Terminas - kovo 7 d.

1. TIKSLAI
Vadovaujantis konkrečiu tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslu, vienas iš MEDIA paprogramės prioritetų yra:
• remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.

Pagal MEDIA paprogramę parama teikiama:
• veiklai, kuria siekiama skatinti kino srities išmanymą, didinti auditorijos žinias apie Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat audiovizualinį ir kinematografinį paveldą ir susidomėjimą jais, visų pirma tarp jaunimo;
• siekiant sudaryti palankesnes sąlygas platinti Europos filmus pasaulyje, o užsienio filmus Sąjungoje naudojantis visomis platinimo platformomis vykdant tarptautinius bendradarbiavimo projektus audiovizualiniame sektoriuje.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas turi būti Europos juridinių subjektų (privačių bendrovių, nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, labdaros organizacijų, fondų, savivaldybių ar miestų tarybų ir pan.), kurie yra įsisteigę vienoje iš šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje, ir kuriuos tiesiogiai (arba kurių kontrolinį akcijų paketą) valdo tų šalių piliečiai, konsorciumas (projekto vadovas ir bent du partneriai).

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA:
Sukurti Europos filmų ir susijusios pedagoginės medžiagos katalogą su rekomendacijomis, skirtą paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių pradinėse ir vidurinėse mokyklose besimokančiam 11–18 m. jaunimui.

Į katalogą įtraukiami garsūs filmai, kurie pateko į Europos filmografijos istoriją ir kurių medžiaga bus naudojama vykdant kino švietimo veiklą.
Į katalogą įtraukiami ne mažiau kaip 7 vaidybiniai filmai.
Į katalogą įtrauktų filmų teisės įgyjamos ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir visoms paprogramėje MEDIA dalyvaujančioms šalims. Daugumos į katalogą įtrauktų filmų kalbinės versijos (dubliavimas ar subtitravimas) turi būti prieinamos visoms programoje dalyvaujančioms šalims.

Sudarant katalogą būtina užtikrinti tam tikrą įvairovę keliose srityse, kaip antai:
- šalis
- kalba
- žanras
- gamybos metai
- tema
- lytis

Išleidžiant katalogą turėtų būti numatyta plataus užmojo informavimo kampanija, per kurią apie projektą būtų informuojamos mokyklos ir plačioji visuomenė.
Veikla bus tokia: leidimo filmus naudoti švietimo tikslais gavimas, dubliuojamų ar subtitravimo priemonių rinkinių ir pedagoginės medžiagos rengimas, sklaidos ir informavimo veikla, skirta tikslinėms mokykloms ir plačiajai visuomenei.

Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis prasidės 2019 m. birželio 1 d. ir truks 19 mėnesių. Katalogas turėtų būti parengtas ir prieinamas ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d. Paskutiniai trys veiksmo mėnesiai turėtų būti skirti tik platinti katalogą ir apie jį informuoti mokyklas bei plačiąją visuomenę.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Paraiškos vertinamos pagal 100 balų sistemą, taikant tokius svertinius koeficientus:

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 taškų):
Pagal šį kriterijų vertinama, ar veiksmo turinys atitinka kvietimo teikti paraiškas tikslus. Visų pirma bus vertinama siūlomų filmų svarba kataloge, gebėjimas įgyvendinti projektą Europos lygmeniu ir pasiekti tikslinę auditoriją.

Turinio ir veiklos kokybė (30 taškų):
Pagal šį kriterijų vertinama bendra projekto kokybė ir įgyvendinamumas, įskaitant katalogo ir pedagoginės medžiagų ypatybes, strateginį skaitmeninių technologijų ir skirtingų platinimo platformų naudojimą norint pasiekti tikslines auditorijas, taip pat siūlomas vartojimo modelis.

Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (20 taškų):
Pagal šį kriterijų vertinamos strategijos, kuriomis siūloma išplatinti projektą tikslinėse mokyklose, taip pat plačiajai visuomenei.

Projekto komandos ir komandos sudarymo kokybė (20 taškų):

Pagal šį kriterijų bus atsižvelgta į partnerystės, partnerių keitimosi žiniomis, taip pat funkcijų ir atsakomybės sričių pasiskirstymo veiksmo tikslų atžvilgiu mastą.

5. BIUDŽETAS
Bendra biudžeto suma – 1 mln. EUR.
Sąjungos finansinis indėlis negali viršyti 80 proc. visų reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų.

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val. (vidudienį Briuselio laiku) užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą). Nepripažįstamas joks kitas paraiškos pateikimo būdas.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi dokumentai, kurių reikalaujama ir kurie minimi e. formoje.

Visą gairių tekstą ir paraiškos anketas galima rasti šiuo interneto adresu:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-film-education-2019_en

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu