LT EN

Kino festivaliai

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas. Pagal kvietimą EACEA/17/2017.
Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. balandžio 26 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Šis kvietimas teikti paraiškas paremtas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1295/2013/EB dėl Europos kultūros ir kūrybos sektoriaus rėmimo programos (programa „Kūrybiška Europa“) įgyvendinimo ir 2014 m. birželio 27 d. pateiktais jo papildymais.

Kalbant apie tarpvalstybinės sklaidos skatinimą, vienas paprogramės MEDIA prioritetų yra:
  • remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.

Paprograme MEDIA remiamos šios priemonės:
  • paramos iniciatyvos, kuriomis pristatoma ir skatinama Europos audiovizualinių kūrinių įvairovė;
  • paramos veikla, kuria siekiama didinti auditorijos žinias ir domėjimąsi Europos audiovizualiniais kūriniais.


2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS KANDIDATAI
Pareiškėjai turi būti Europos įmonės (privačiosios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos,
asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsteigtos
vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą
priklausančios šių šalių piliečiams.

Fiziniai asmenys dotacijos paraiškų teikti negali.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Bus priimtos tik tos paraiškos, kurias pateiks reikalavimus atitinkantys subjektai, audiovizualinių
kūrinių festivalius rengiantys paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse.

Audiovizualinių kūrinių festivalis – tai renginys:
• kurio programa apima reikalavimus atitinkančius filmus (meninius, dokumentinius arba
animacinius), rodomus plačiam žiūrovų ratui, įskaitant paprastus žiūrovus, akredituotus
tarptautinio masto audiovizualinio turinio specialistus ir žiniasklaidos atstovus;
• trunkantis tam tikrą laikotarpį iš anksto nustatytame mieste;
• turintis aiškiai apibrėžtus nuostatus/atrankos procedūrą.

Ne mažiau kaip 70 proc. per festivalį žiūrovams pristatytos ir reikalavimus atitinkančios
programos ARBA ne mažiau kaip 100 meninių filmų (arba, jei tai trumpametražių filmų
festivalis, ne mažiau kaip 400 trumpametražių filmų) turi būti sukurta šalyse, kurios dalyvauja
paprogramėje MEDIA. Įgyvendinant paprogramės MEDIA šalių programą:

· 50 proc. filmų turi būti ne nacionaliniai;
· turi būti atstovaujama ne mažiau kaip 15 tokių šalių.

Veikla turi prasidėti nurodytais laikotarpiais:
Veiklos vykdymo laikotarpis prasideda likus 8 mėnesiams iki veiklos pradžios ir baigiasi praėjus 4 mėnesiams nuo tos dienos. Ilgiausia veiklos vykdymo trukmė – 12 mėnesių.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
Aktualumą (30 balų)
  • veikla, susijusi su auditorija ir ypač su informavimo mechanizmais, įskaitant internetinę veiklą, įskaitant naujausias skaitmenines technologijas ir priemones, tokias kaip socialinė žiniasklaida, taip pat projekto veikla, didinanti kino srities išmanymą;

Veiklos ir turinio kokybę (30 balų)
  • europinis programos aspektas, įskaitant Europos kultūrinę ir geografinę įvairovę, taip pat bendradarbiavimo ir partnerysčių su kitais tarpvalstybiniais Europos filmų festivaliais kokybę;

Projekto rezultatų sklaidą, poveikį ir tvarumą (30 balų)
  • auditorijos dydis ir kino bendruomenę, ir poveikis Europos audiovizualinių kūrinių viešinimui ir sklaidai (skaitmeninių technologijų ir mechanizmų naudojimas siekiant supaprastinti komercinį ar alternatyvų platinimą);

Projekto komandos organizuotumą (20 taškų)
  • projekto komandos narių pasiskirstymas vaidmenimis ir atsakomybėmis siekiant konkrečių pasiūlytos veiklos tikslų.


5. BIUDŽETAS
Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 3.2 mln. EUR.

ES finansinis įnašas bus skiriamas išmokant vienkartinę išmoką, kuri priklausomai nuo į programą įtrauktų Europos šalių filmų skaičiaus bus nuo 19 000 iki 75 000 EUR.

Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškų pateikimo galutinis terminas:
- 2018 m. balandžio 26 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku): veiklai, pradėtai vykdyti 2018 m. lapkričio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

Paraiškos turi būti pateiktos užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.

Pareiškėjai užtikrina, kad visi reikalingi ir paminėti dokumentai būtų pateikti elektronine forma.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje adresu: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2018_en

Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas elektronines formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu