LT EN

Koprodukcijos fondai | Parama tarptautiniams bendros gamybos fondams

2017 12 27
Paskelbtas kvietimas (nr. EACEA 16/2017) teikti paraiškas schemai „Koprodukcijos fondai".

Paraiškų terminas - 2018 m. kovo 6 d.


1. ŠIA SCHEMA PARAMA SUTEIKIAMA:
veiklai, kurios pagalba Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas turi būti teisiškai įsisteigęs ir ne mažiau kaip 12 mėn. ES valstybėse narėse veikiantis bendros gamybos fondas, kurio pagrindinė veikla yra parama tarptautinei bendrai gamybai.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Tinkama finansuoti bendros gamybos fondo veikla, įskaitant finansinės paramos teikimą reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims dėl tinkamų finansuoti projektų, atitinkančių šiuos kriterijus:
– vaidybinių, animacinių ir dokumentinių ne trumpesnių kaip 60 min. filmų, pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose, gamyba.
– Konkrečios platinimo strategijos, kuria siekiama geresnės remtinų kūrinių sklaidos, įgyvendinimas. Filmas turi būti platinamas ne mažiau kaip 3 teritorijose, iš kurių bent viena
yra paprogramėje MEDIA dalyvaujanti šalis ir bent viena trečioji šalis.

Veiklos pradžia – 01/09/2018., pabaiga – 30/06/2021.
Didžiausia veiklos trukmė yra 34 mėnesiai.

4. BIUDŽETAS
MEDIA programos finansinis įnašas negali viršyti 80 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Pagal šias gaires didžiausias įnašas atrinktam pareiškėjui yra 400 000 EUR.

5. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 6 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku), užpildant elektroninę formą (el. formą).

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami Agentūros interneto svetainėje: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu