LT EN

Projektų vystymas | Vieno kūrinio projektai

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas. Kvietimo nr. EACEA/22/2017
Paraiškų teikimo terminas - 2018 m. balandžio 19 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Šis pranešimas grindžiamas 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.), ir jo 2014 m. birželio 27 d. klaidų ištaisymu .
Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, kurių siekiama Europos audiovizualinio sektoriaus tarptautinių pajėgumų didinimo srityje, yra:
• didinti audiovizualinių kūrinių gamintojų gebėjimus kurti tokius europietiškus projektus, kurie galėtų būti platinami visoje Europos Sąjungoje ir už jos ribų, taip pat sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, be kita ko, su televizijos transliuotojais.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:
• Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui;
• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti bendrus audiovizualinius Europos ir tarptautinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Šis kvietimas skirtas Europos įmonėms, kurios vykdydamos savo veiklą padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų, o visų pirma nepriklausomoms audiovizualinio turinio gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčioms parodyti neseniai pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Reikalavimus atitinka tokių audiovizualinių kūrinių kūrimas:


- vaidybinių, animacinių ir meninės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;
- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose.

Projektams, kuriuose vartotojo patirtis pateikiama nelinijiniu formatu (pvz., virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės netaikomos.
Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams.

Kvietimui teikti paraiškas taikomi du terminai. Norint dalyvauti iki pirmojo termino, paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki 2017 m. lapkričio 23 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku). Norint dalyvauti iki antrojo termino, paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. balandžio 19 d. 12 val. (vidudienio Briuselio laiku) – galutinės kvietimo teikti paraiškas datos.

Didžiausia galima projekto trukmė – iki 30 mėnesių nuo dokumentų pateikimo datos.

4. SUBSIDIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI
Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami taikant nustatytus svertinius koeficientus, kaip antai:
Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (50 balų)
• projekto kokybė ir galimybės platinti Europoje.
Turinio ir veiklos kokybė (10 balų)
• plėtros strategijos kokybė.
Projekto rezultatų sklaida (20 balų)
• platinimas Europoje bei tarptautiniu mastu ir rinkodaros strategija.
Projekto grupės organizavimas (10 balų)
• kūrybinės grupės funkcijų ir atsakomybės paskirstymas įgyvendinant konkrečius siūlomos veiklos tikslus.
Poveikis ir tvarumas (10 balų)
• finansavimo strategijos kokybė ir projekto pagrįstumas.
Papildomai balai savaime skiriami:
1) projektams, kurie skirti jaunai auditorijai (5 papildomų balų), išskyrus animacijos projektus.

5. BIUDŽETAS
Visas turimas biudžetas – 5,4 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Didžiausia finansinės paramos suma, kuri gali būti skirta pavieniams projektams, yra:
• 60 000 EUR – animaciniam filmui;
• 25 000 EUR – meninės dokumentikos filmui;
• 50 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas siekia (viršija) 1,5 mln. EUR;
• 30 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas yra mažesnis kaip 1,5 mln. EUR.

6. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA
Paraiškų pateikimo terminai – 2017 m. lapkričio 23 d. ir 2018 m. balandžio 19 d.
Paraiškos turi būti gautos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 12.00 val. (vidudienio Briuselio laiku); paraiškos parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą).
Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2018_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu