LT EN

Finansavimo schemos:

Atrankinė programa

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėję terminai - 2019 m. gruodžio 10 d. ir 2020 m. birželio 16 d.

Parama kitų Europos šalių filmų platinimui. Atrankinio platinimo programa


1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vadovaujantis konkrečiu sklaidos tarp šalių skatinimo tikslu, vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų yra toks: remti filmų rodymą vykdant audiovizualinių kūrinių rinkodarą kitose šalyse, kuriant jų prekių ženklą, juos platinant ir populiarinant.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA, remiama tokia veikla:

Kitų Europos šalių filmų platinimas pasitelkiant filmų rodymą kino teatruose ir kitas platformas bei tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjai yra Europos pardavimo agentų įmonė:

 • Europos įmonė, veikianti kaip prodiuserio, kurio specializacija – komercinis filmų naudojimas, įskaitant filmų rinkodarą ir licencijavimą platintojams ar kitiems užsienio šalių pirkėjams, tarpininkė.
 • Pardavimų agentas per pastaruosius 3 metus turi būti buvęs paskirtas ne mažiau kaip 3 filmų, kurie parodyti bent 5 šalyse, pardavimų agentu.
 • Pardavimų agentą prodiuseris turi paskirti sudarydamas tarptautinį prekybos susitarimą, kuriuo suteikia jam teisę parduoti filmą ne mažiau kaip 15 paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
 • Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių ir tiesiogiai ar per kontrolinį jų akcijų paketą priklausyti tokių šalių piliečiams.


3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

 • Finansuotina veikla yra reikalavimus atitinkančių Europos filmų platinimas visoje Europoje, ne filmų kilmės šalyje, kurį koordinuoja filmo pardavimų agentas.
 • Projektą turi vykdyti ne mažiau kaip 7 skirtingi platintojai. Iš 7 platintojų: ne mažiau kaip 3 yra iš didelio ir vidutinio pajėgumo šalių ir bent 2 iš mažo ir labai mažo pajėgumo šalių.
 • Didžioji dalis filmo turi būti pagaminta paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse įsisteigusio prodiuserio (prodiuserių) ir dalyvaujant dideliam skaičiui tų šalių specialistų.
 • Filmas turi būti vaidybinis (įskaitant animacinius filmus) arba dokumentinis, kurio minimali trukmė – 60minučių.
 • Filmo turinys turi būti ne alternatyvus (ne operos, koncertai, spektakliai ir t.t.), taip pat ne reklaminė, pornografinė ar rasistinė medžiaga ir jame neturi būti kurstomas smurtas.
 • Filmo gamybos biudžetas turi neviršyti 15mln. EUR.
 • Kad filmas atitiktų reikalavimus, jo pirmosios autorių teisės turi būti suteiktos ne anksčiau nei 2019m.
 • Filmas turi būti pradėtas rodyti: nuo 2020 m. kovo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. (pirmas terminas), nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 m. kovo 1 d. (antras terminas) kad išlaidos atitiktų reikalavimus.


Veiklą sudaro:
 • pardavimų agento koordinuojama kampanija;
 • platintojų įgyvendinama reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų reklama ir jų rodymas.


Filmas turi turėti standartinį sąveikųjį identifikatorių, pvz., ISAN arba EIDR.
Paramos gavėjas projektą turės įgyvendinti per 24 mėnesius.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
1) aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų)
Veiklos turinys atitinka šio kvietimo teikti paraiškas tikslus, įskaitant tarptautinį, europinį, regioninį aspektą.

2) turinio ir veiklos kokybė (45 balai)
Projekto kokybė pagal turinio ir platinimo strategijas.

3) projekto rezultatų pateikimas ir sklaida, poveikis ir tvarumas (15 balų)
Pardavimo agento planas išplėsti projektą siekiant padidinti finansuojamų veiksmų poveikį ir tvarumą.

4) koordinavimas (10 balų)
Pareiškėjo taikoma lėšų paskirstymo trečiosioms šalims, rezultatų rinkimo ir ataskaitų teikimo metodika.

5. BIUDŽETAS

Visas turimas biudžetas – 9 850 000 EUR.

Filmams, kurių gamybos biudžetas viršija 10 mln. EUR, bus skirta ne daugiau kaip 25proc. biudžeto.
ES finansinis įnašas negali viršyti 50proc. visų išlaidų.
Trečiųjų šalių investicijos turi būti apskaičiuotos biudžeto pajamų dalyje. Parama negali viršyti 50proc. spaudos ir reklamos išlaidų, kurias patyrė trečiosios šalys.
Neviršijant šių ribų: ne daugiau kaip 10 000 EUR Lietuvos teritorijai.
Didžiausia trečiosioms šalims skiriama parama bus įtraukta į dotacijos susitarimą.

6. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Paraiškų pateikimo terminai – 2019 12 10 ir 2020 06 16.
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 17 val. (Briuselio laiku),užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Paraiškų teikti jokiais kitais būdais negalima. Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

Privaloma pateikti filmo, kuriam prašoma paramos, kopiją (DVD ar bet kokio kito formato). Ją reikia pateikti:

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga
Programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020m.)
Paprogramė „MEDIA“ –ATRANKINIO PLATINIMO PROGRAMA
Avenue du Bourget 1 BE –1049
Brussels, Belgija

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas e.formas.