LT EN

Finansavimo schemos:

Atrankinė schema

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas nr. EACEA/28/2018. Terminas - sausio 8 d.

Konkurso sąlygos (anglų k.): čia.


---

Kvietimo nr. EACEA/12/2017 (terminas baigėsi 2018 m. birželio 14 d.) gairės:

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Šis kvietimas teikti paraiškas grindžiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) .
Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų įgyvendinant konkretų tikslą yra skatinti nacionalinį Europos šalių filmų sklaidą:
• vykdant audiovizualinio sektoriaus darbų nenacionalinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.
Įgyvendinant paprogramę MEDIA remiamas:
• nenacionalinių Europos filmų platinimo pasitelkiant filmų rodymą kino teatruose bei kitas platformas ir tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos šalių kino ir teatro kūrinių platintojai, užsiimantys komercine veikla, kurios tikslas – sukelti auditorijos susidomėjimą filmu siekiant jį rodyti kino teatruose, ir prisidedantys prie pirmiau minėtų tikslų įgyvendinimo.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, juos tiesiogiai arba jų kontrolinį akcijų paketą turi valdyti tų šalių piliečiai.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Finansuotina veikla tinkamų finansuoti Europos filmų platinimo kampanijos, nurodomos kaip reikalavimus atitinkančios mažiausiai iš 7 platintojų sudarytos grupės, kurios veiklą koordinuoja filmo pardavimo agentas, veiklos dalis.

Prie filmo gamybos daugiausia turi būti prisidėjęs (-ę) prodiuseris (-iai), įsisteigęs (-ę) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse, iš kurių taip pat turi būti kilę daugelis filmo gamybos procese dalyvavusių specialistų. Tai turi būti neseniai sukurtas, ne trumpesnis kaip 60 min. meninis, animacinis ar dokumentinis filmas, kurio kilmės šalis yra kita nei šalis, kurioje jis platinamas.

Filmas negali būti naudojamas kitame kontekste (operose, koncertuose, spektakliuose, kt.) ar reklamoje.

DE, ES, FR, IT ir UK sukurtų filmų biudžetas neturi būti didesnis kaip 10 mln. EUR.

Kad filmas būtų tinkamas finansuoti, jo pirmosios autorių teisės turi būti įsigaliojusios ne anksčiau kaip 2015 m.

Atitinkamose šalyse filmas pirmą kartą (neįskaitant išankstinių ar specialių seansų) turi būti parodytas ne anksčiau kaip paraiškos pateikimo dieną ir per 18 mėn. po atitinkamo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Tinkamos finansuoti paraiškos bus vertinamos remiantis šiais kriterijais:

- grupės veikloje dalyvaujančių platintojų skaičius (1 platintojas – 1 balas);
- platintojų, kurie gali gauti lėšų pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas dėl automatinio platinimo pagalbos schemos, skaičius (1 platintojas – 1 balas);
- filmas sukurtas šalyje, dalyvaujančioje paprogramėje MEDIA, išskyrus DE, ES, FR, IT ir UK (2 balai).

Atranką įveiks platintojų grupė, teikianti daugiausia balų surinkusį meninį filmą vaikams, neatsižvelgiant į tai, kurią vietą bendro atrankos proceso metu užims jos paraiškos.

5. BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 9 750 000 EUR biudžetas.
Finansinė parama bus suteikta kaip vienkartinė išmoka, priklausomai nuo ekranų, kuriuose filmas rodytas pirmąją pasirodymo savaitę, skaičiaus (nuo 2 200 iki 150 000 EUR)

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškų išsiuntimo terminai yra 05/12/2017 ir 14/06/2018.
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip nustatytos termino dienos 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku); paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.
Be to, visi privalomi priedai, kurių negalima pateikti internetu, įstaigai iki nustatyto termino turi būti atsiųsti paštu šiuo adresu

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/66
BE – 1049 Brussels
Belgium

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2018_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu