LT EN

Finansavimo schemos:

Automatinė ir pardavimo agentų programa

Šiuo metu atviras kvietimas nr. EACEA/22/2019. Terminai: parama platintojams - 2020 m. rugsėjo 8 d., parama pardavimų agentams - 2020 m. spalio 29 d.

Parama kitų Europos šalių filmų platinimui. Automatinė platinimo ir pardavimo agentų programa

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Siekiant konkretaus tikslo – paskatinti tarpvalstybinę sklaidą, vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų yra toks:
Vykdant audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA, remiama tokia veikla:
Pagalbinių sistemų kūrimas kitų Europos šalių filmams platinti, filmus rodant kino teatruose ir pasitelkiant kitas platformas bei tarptautinės prekybos veiklą, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas,dubliavimas ir garsinis komentavimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

1 VEIKSMAS. PARAMA PLATINTOJAMS
Pareiškėjas turi būti Europos kino ir (arba) kino teatrų platintojas, kuris komerciniais pagrindais plačiajai visuomenei pristato filmus, demonstruotinus kino teatruose. Tai turi būti pagrindinė įmonės arba įmonės padalinio veikla.

2 VEIKSMAS. PARAMA PARDAVIMO AGENTAMS

Paraišką privalo teikti Europos pardavimo agento funkcijas vykdanti įmonė, veikianti kaip prodiuserio, kurio specializacija – komercinis filmų naudojimas, įskaitant filmų rinkodarą ir licencijavimą platintojams ar kitiems užsienio šalių pirkėjams, tarpininkė.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

Kad būtų sukauptas potencialus fondas ir kad būtų galima pretenduoti į reinvestavimo priemones:
  • Didžioji filmo dalis turi būti sukurta paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse įsisteigusio prodiuserio (prodiuserių) ir dalyvaujant dideliam skaičiui tų šalių specialistų.
  • Filmas turi būti vaidybinis, animacinis arba dokumentinis, ilgesnis nei 60 minučių trukmės iš kitos šalies nei ta, kurioje jis platinamas.
  • Filmo turinys turi būti ne alternatyvus (ne operos, koncertai, spektakliai ir t. t.), jame taip pat negali būti reklaminės, pornografinės ar rasistinės medžiagos, negali būti kurstomas smurtas.
  • Kad filmas atitiktų reikalavimus, jo pirmosios autorių teisės turi būti suteiktos ne anksčiau nei 2016 m.


Parama skiriama dviem etapais:

1. Sudaromas potencialus fondas, kurio dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio įmonės veiklos rezultatus Europos rinkoje.

2. Įgyvendinamas veiksmas. Kiekvienos įmonės taip sukauptas potencialus fondas turi būti reinvestuotas į:

1 veiksmas. Parama platintojams −reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų bendrą gamybą;−reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų platinimo teisių įsigijimą, pavyzdžiui, pasinaudojant minimaliomis garantijomis, ir (arba) −reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų išleidimą.

2 veiksmas. Parama pardavimo agentams −minimalias garantijas ar avansus, mokamus už reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų tarptautinio pardavimo teises; −reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų populiarinimą, rinkodarą ir reklamą.

Paramos gavėjas projektą turės įgyvendinti per 18 mėnesių.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Potencialus fondas bus priskirtas reikalavimus atitinkančioms platinimo įmonėms atsižvelgiant į bilietų, parduotų pagal taikomus reikalavimus į kitų Europos šalių filmus, išplatintus per ataskaitinius metus (2019 m.), skaičių, kaip nurodyta kvietime teikti paraiškas. Potencialaus fondo lėšas platintojai ir pardavimo agentai galės toliau investuoti į reikalavimus atitinkančius kitų Europos šalių filmus.

Atsižvelgiant į turimus biudžeto išteklius, potencialus fondas bus apskaičiuojamas taip:

1 veiksmas. Parama platintojams
Taikomus reikalavimus atitinka bilietai, parduoti į reikalavimus atitinkančius kitų Europos šalių filmus neviršijant kiekvienam filmui ir šaliai nustatytos ribos, kaip išsamiai nurodyta gairėse.Potencialaus fondo suma bus apskaičiuojama dauginant taikomus reikalavimus atitinkančių bilietų skaičių iš nustatytos kiekvieno bilieto sumos, atsižvelgiant į šalį, kurioje filmas platinamas ir šalį, kurioje filmas pagamintas. Į filmus, į kuriuos per ataskaitinius metus pagal taikomus reikalavimus parduota mažiau nei 200 bilietų, apskaičiuojant fondą atsižvelgta nebus. Minimali fondo lėšų suma yra išsamiai apibrėžta gairėse. Jei fondo lėšų dydis konkrečiais metais nepasiekia minimalios ribos, fondas nesudaromas.

2 veiksmas. Parama pardavimo agentams

Kiekvieno paskelbto filmo pardavimo agentas turi atitikti gairėse nustatytus tinkamumo kriterijus.Reikiamą bilietų skaičių į kitų Europosšalių filmus reikalavimus atitinkantys platintojai turi parduoti ir paskelbti pagal 1 veiksmą.Potencialaus fondo suma bus apskaičiuota įvertinus pardavimų agento veiklą ataskaitiniais metais (1 etapas) ir padauginus pagal atitinkamus reikalavimus parduotų bilietų, patvirtintų pagal 1 veiksmą, skaičių iš nustatytos kiekvienam bilietui skirtos sumos (2 etapas). Už kiekvieną filmą bus skiriama ne didesnė kaip 75 000 EUR parama

Jei sukauptų lėšų suma viršys kiekvienam veiksmui skirtą biudžetą, kiekvienas potencialus fondas bus atitinkamai sumažintas. Šis sumažinimas neturės įtakos potencialių fondų, kurių lėšų suma sumažinta daugiau nei iki minimalios ribos, tinkamumui.

5. BIUDŽETAS

Visas turimas biudžetas – 27 850 000 EUR:
- 24,35 mln. EUR bus skirta 1 veiksmui (Parama platintojams)
-3,5 mln. EUR bus skirta 2 veiksmui (Parama pardavimų agentams).

ES finansinis įnašas negali viršyti 60proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškų pateikimo terminas:
1 veiksmas. Parama platintojams: 2020 09 08
2 veiksmas. Parama pardavimų agentams: 2020 10 29

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 17.00 val. (Briuselio laiku) užpildant internetinę paraiškos formą (e.formą). Paraiškų teikti jokiais kitais būdais negalima. Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visą gairių tekstą ir paraiškos formas galima rasti interneto adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2020_en

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu