LT EN

Finansavimo schemos:

Automatinė schema

Kvietimo nr. EACEA/27/2018
Paraiškų teikimo terminas - rugsėjo 5 d.

Parama kitų Europos šalių filmų platinimui. Automatinė platinimo programa

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, siekiant konkretaus tikslo skatinti tarpvalstybinę sklaidą, yra šis:
- vykdant audiovizualinių kūrinių tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.
Įgyvendinant paprogramę MEDIA remiamos tokios priemonės:
- kitų Europos šalių filmų platinimo pasitelkiant filmų rodymą kino teatruose ir kitas platformas bei tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos kino ir (arba) kino teatrų platintojai, kurie komerciniais pagrindais plačiajai visuomenei pristato filmus, demonstruotinus kino teatruose, ir kurių veikla padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių ir tiesiogiai arba per didžiąją akcijų dalį priklausyti tokių šalių piliečiams.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Kad būtų kaupiamas potencialus fondas ir kad būtų galima pretenduoti į naujo investavimo priemones,
  • didžioji dalis filmo turi būti pagaminta paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse įsisteigusio prodiuserio (prodiuserių) ir dalyvaujant dideliam skaičiui profesionalų iš tų šalių.
  • Filmas turi būti daugiau kaip 60 minučių trukmės vaidybinis, animacinis arba dokumentinis filmas iš kitos (ne platinimo) šalies.
  • Filmo turinys turi būti ne alternatyvus turinys (ne operos, koncertai, spektakliai ir t.t.), taip pat ne reklaminė, pornografinė ar rasistinė medžiaga ir jame neturi būti kurstomas smurtas.
  • Kad filmas atitiktų reikalavimus, jo pirmosios autorių teisės turi būti suteiktos ne anksčiau nei 2015 m.

Kino automatinė programa įgyvendinama dviem etapais:


1. Potencialaus fondo kaupimas, proporcingas mokamų bilietų, parduotų per ataskaitinį laikotarpį (2018 m.) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse į kitų Europos šalių filmus, skaičiui, kuris prilygsta vienam filmui nustatytai maksimaliai sumai bei yra pritaikytas kiekvienai šaliai.

2. Investavimas iš naujo. Taip sukauptas kiekvieno paramos gavėjo potencialus fondas turi būti iš naujo investuotas į:
  • reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų bendrą gamybą;
  • reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų platinimo teisių įsigijimą, pavyzdžiui, pasinaudojant minimaliomis garantijomis,
ir (arba)
  • reikalavimus atitinkančių kitų Europos šalių filmų išleidimą (informacijos sklaidos ir reklamos, skaitmeninimo ir perkodavimo išlaidos).

Paramos gavėjas projektą turės įgyvendinti per 24 mėnesius.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Potencialus fondas bus priskirtas reikalavimus atitinkančioms Europos platinimo įmonėms atsižvelgiant į bilietų, parduotų pagal taikomus reikalavimus į kitų Europos šalių filmus, kuriuos pareiškėjas platino per ataskaitinius metus (2018 m.), skaičių.

Parama bus teikiama kaip potencialus fondas (toliau – fondas), kurį platintojai turi investuoti į naujausius ne platinimo šalyje pagamintus Europos filmus. Atsižvelgiant į turimas biudžeto lėšas, potencialus fondas bus apskaičiuojamas remiantis kiekvienai šaliai nustatyta suma, kaip išsamiai nurodyta gairėse. Filmai, į kuriuos per ataskaitinius metus pagal taikomus reikalavimus parduota mažiau nei 200 bilietų, nebus įtraukiami apskaičiuojant fondą. Fondo paramos sumos minimumai yra išsamiai apibūdinti gairėse. Jei fondas konkrečiais metais nepasiekia minimumo, fondo lėšos nebus teikiamos. Jei sukauptų lėšų suma viršija turimą biudžetą, kiekvienas potencialus fondas bus atitinkamai sumažintas. Šis sumažinimas neturės įtakos potencialių fondų, kurių paramos sumos sumažinamosžemiau minimumo, tinkamumui.

5. BIUDŽETAS
Visas turimas biudžetas – 24 350 000 EUR.
ES finansinis įnašas negali viršyti 60 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškų pateikimo terminas – 2019-09-05
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 12.00 val. (vidudienio Briuselio laiku); paraiškos parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e.formą). Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2018_en
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu