LT EN

Finansavimo schemos:

Bendros gamybos fondai

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. sausio 15 d.

2015 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.
2016 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.
2017 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.
2018 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.
2019 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimų stiprinimo srityje vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų bus:
• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Sąjungoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant su televizijos transliuotojais;

Paprograme „MEDIA“ bus teikiama parama:
• veiklai, kurios pagalba Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjas privalo turėti teisiškai įsteigtą ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo termino veikiantį bendros gamybosfondą, kurio pagrindinė paskirtis – remti tarptautinę bendrą kūrinių gamybą.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

Tinkama finansuoti bendros gamybos fondo veikla, įskaitant finansinės paramos teikimą reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims dėl tinkamų finansuoti projektų, atitinkančių šiuos kriterijus:

  • Konkrečios platinimo strategijos, kuria siekiama geresnės remtinų kūrinių sklaidos, įgyvendinimas.
  • Filmas turi būti platinamas ne mažiau kaip 3 teritorijose, iš kurių bent viena yra paprogramėje MEDIA dalyvaujanti šalis ir bent viena trečioji šalis.
  • Veiklos pradžia – 01/06/2020., pabaiga –30/06/2023.

Didžiausia veiklos trukmė yra 37 mėnesiai.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Svarba ir papildoma nauda Europai (40 balų)
  • Pridėtinė vertė, palyginti su dabartine Europos bendros gamybos fondų veikla; metodai, užtikrinantys geografinę europinio ir tarptautinio masto aprėptį, gebėjimas pritraukti kultūriškai įvairius tarptautinius bendros gamybos kūrinius; projektų sklaidą palengvinanti strateginė fondo veikla.


Veiklos ir turinio kokybė (30 balų)
  • Metodikos tinkamumas siekiant tikslų, įskaitant bendras fondo strategijas, tikslinę grupę, atrankos ir stebėjimo metodus, įgyvendinamumą ir išlaidų veiksmingumą.


Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (25 balai)
  • Poveikis bendrosgamybos kūrinių viešinimui ir sklaidai;
  • Planuojama pasiekti auditorija.


Projekto grupės organizavimas (5 balai)
  • Grupės narių funkcijų ir pareigų paskirstymas jų tinkamumas sprendimų priėmimo dėl finansavimo pareiškėjų procesui.


5. BIUDŽETAS

Iš viso numatytas 500 000 EUR biudžetas.
Sąjungos finansinis įnašas negali viršyti 80 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Pagal šias gaires didžiausias įnašas atrinktam pareiškėjui yra 500 000 EUR.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS


Pasiūlymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 15.1.2020 -17.00val. (vidurdienis Briuselio laiku), užpildant elektroninę formą (e.formą).
Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7.IŠSAMI INFORMACIJA

Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje šiuo adresu: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/international-coproduction-funds-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas e. formas (įskaitant priedą 1, priedą 2 ir priedą 3).

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu