LT EN

Finansavimo schemos:

Atrankinė schema

Parama tarpvalstybiniam Europos šalių filmų platinimui. Atrankinė pagalbos schema

TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų įgyvendinant konkretų tikslą yra skatinti tarpvalstybinę Europos šalių filmų sklaidą:
• vykdant audiovizualinio sektoriaus darbų tarptautinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.
Įgyvendinant paprogramę MEDIA remiamas:
• nenacionalinių Europos filmų platinimo pasitelkiant filmų rodymą kino teatruose bei kitas platformas ir tarptautinės prekybos rėmimo sistemų kūrimas, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimas, dubliavimas ir garsinis komentavimas.

REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos šalių kino ir teatro kūrinių platintojai, užsiimantys komercine veikla, kurios tikslas – sukelti auditorijos susidomėjimą filmu siekiant jį rodyti kino teatruose, ir prisidedantys prie pirmiau minėtų tikslų įgyvendinimo.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, juos tiesiogiai arba jų kontrolinį akcijų paketą turi valdyti tų šalių piliečiai.

Jeigu įvykdomos visos Reglamento, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“, 8 straipsnyje nurodytos sąlygos ir Komisija yra pradėjusi derybas su atitinkama šalimi, paraiškas gali teikti toliau nurodytos šalys:
− ES valstybėse narėse;
− stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, įgyvendinančiose pasirengimo narystei strategiją, pagal šių šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose ar panašiuose dokumentuose;
− EEE narėmis esančiose ELPA šalyse pagal EEE susitarime nustatytas sąlygas;
− Šveicarijos Konfederacijoje pagal dvišalį susitarimą, kuris bus sudarytas su šia šalimi;
− Šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, laikydamosi tarp šių šalių nustatytų procedūrų, kurios remiasi pagrindų susitarimais, numatančiais jų dalyvavimą Sąjungos programose.
Programa taip pat yra taikoma dvišaliam ar daugiašaliam bendradarbiavimui, skirtam pasirinktoms šalims ar regionams, remiantis papildomais asignavimais, kuriuos moka šios šalys ar regionai, ir konkrečia tvarka, dėl kurios šios šalys ar regionai turi sutarti.

Programa leidžia bendradarbiauti ir imtis bendrų veiksmų su šioje programoje nedalyvaujančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia kultūros ir kūrybos sektoriuose, kaip antai UNESCO, Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, remiantis bendrais įnašais programos tikslams įgyvendinti.

Pareiškėjų iš ES nepriklausančių šalių paraiškos gali būti atrinktos, tik jeigu iki sprendimo sudaryti sutartį
dienos bus pasirašyti susitarimai, kuriais nustatoma šių šalių dalyvavimo minėtu reglamentu sukurtoje
programoje tvarka.


TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Finansuotina veikla – nenacionalinių Europos filmų platinimo kampanijos, nurodomos kaip reikalavimus atitinkančios mažiausiai iš 7 platintojų sudarytos grupės, kurios veiklą koordinuoja filmo pardavimo agentas, veiklos dalis.
Prie filmo gamybos daugiausia turi būti prisidėjęs (-ę) prodiuseris (-iai), įsisteigęs (-ę) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse, iš kurių taip pat turi būti kilę daugelis filmo gamybos procese dalyvavusių specialistų. Tai turi būti neseniai sukurtas, ne trumpesnis kaip 60 min. meninis, animacinis ar dokumentinis filmas, kurio kilmės šalis yra kita nei šalis, kurioje jis platinamas.

Filmas negali būti naudojamas kitame kontekste (operose, koncertuose, spektakliuose, kt.) ar reklamoje. DE, ES, FR, IT ir UK sukurtų filmų biudžetas neturi būti didesnis kaip 10 mln. EUR. Kad filmas būtų tinkamas finansuoti, jo pirmosios autorių teisės turi būti įsigaliojusios ne anksčiau kaip 2013 m.
Atitinkamose šalyse filmas pirmą kartą (neįskaitant išankstinių ar specialių seansų) turi būti parodytas ne anksčiau kaip paraiškos pateikimo dieną ir per 18 mėn. po atitinkamo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Tinkamos finansuoti paraiškos bus vertinamos remiantis šiais kriterijais:
- grupės veikloje dalyvaujančių platintojų skaičius (1 platintojas – 1 balas);
- platintojų, kurie gali gauti lėšų pagal paskutinį kvietimą teikti paraiškas dėl automatinio platinimo pagalbos schemos, skaičius (1 platintojas – 1 balas);
- filmas sukurtas šalyje, dalyvaujančioje paprogramėje MEDIA, išskyrus DE, ES, FR, IT ir UK (2 balai).

Atranką įveiks platintojų grupė, teikianti daugiausia balų surinkusį meninį filmą vaikams, neatsižvelgiant į tai, kurią vietą bendro atrankos proceso metu užims jos paraiškos.

BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 9 000 000 EUR biudžetas. ES finansinis įnašas bus skiriamas išmokant vienkartinę išmoką, kuri priklausomai nuo kino teatrų, kuriuose filmas bus rodomas, skaičiaus bus nuo 2 800 iki 150 000 EUR.


PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškų išsiuntimo terminai yra 01/12/2015 ir 14/06/2016.
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip nustatytos termino dienos 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku); paraiškos teikiamos užpildant elektroninę formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.
Be to, visi privalomi priedai, kurių negalima pateikti internetu, įstaigai iki nustatyto termino turi būti atsiųsti
paštu šiuo adresu

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/66
BE – 1049 Brussels
Belgium

IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami - programos svetainėje.
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e. formas.