LT EN

Finansavimo schemos:

Automatinė schema

Parama nenacionalinių Europos filmų platinimui. Kino automatinė paskirstymo sistema

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, siekiant konkretaus tikslo skatinti tarpvalstybinę sklaidą, yra šis:
- vykdant audiovizualinio sektoriaus projektų tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.
Įgyvendinant paprogramę MEDIA remiamos tokios priemonės:
- paramos nenacionalinių Europos filmų platinimui kino teatruose ir naudojantis visomis kitomis platformomis, tarptautinės prekybos veiklai, visų pirma audiovizualinių kūrinių subtitravimui, dubliavimui ir garsiniam aprašymui, sistemų sukūrimas.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos šalių kino ir teatro kūrinių platintojai, užsiimantys komercine veikla, kurios tikslas – sukelti auditorijos susidomėjimą filmu siekiant jį rodyti kino teatruose, ir prisidedantys prie pirmiau minėtų tikslų įgyvendinimo.
Pareiškėjai turi būti įsisteigę vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, juos tiesiogiai arba jų kontrolinį akcijų paketą turi valdyti tų šalių piliečiai.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Kino automatinio paskirstymo sistemą sudaro du etapai:
1. Potencialaus fondo, proporcingo mokamų ataskaitiniu laikotarpiu (2015 m.) parduotų bilietų į nenacionalinius Europos filmus paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse skaičiui, iki tam tikros nustatytos sumos kiekvienam filmui ir priderinus kiekvienai šaliai, formavimas.
2. Reinvestavimas: tokiu būdu suformuoto kiekvienos bendrovės fondo lėšos turi būti reinvestuojamos į
1 modulį: nenacionalinių Europos filmų bendra gamyba;
2 modulį: nenacionalinių Europos filmų platinimo teisių įgijimas, pavyzdžiui, mažiausių garantijų priemonėmis; ir (arba)
3 modulį: nenacionalinių Europos filmų montažo išlaidos (spausdinimas, dubliavimas ir subtitravimas), viešinimo ir reklamos išlaidos.

Reinvestavimo paraiškos turi būti atsiųstos įstaigai iki žemiau lentelėje pateikto termino:
Didžiausia 1 ir 2 modulių veiksmų trukmė – 30 mėn., 3 modulio – 42 mėn.
Prie filmo gamybos daugiausia turi būti prisidėjęs (-ę) prodiuseris (-iai), įsisteigęs (-ę) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse, iš kurių taip pat turi būti kilę daugelis filmo gamybos procese dalyvavusių specialistų. Tai turi būti neseniai sukurtas, ne trumpesnis kaip 60 min. meninis, animacinis ar dokumentinis filmas, kurio kilmės šalis yra kita nei šalis, kurioje jis platinamas.
Filmas negali būti naudojamas kitame kontekste (operose, koncertuose, spektakliuose, kt.) ar reklamoje.
Kad filmas būtų tinkamas finansuoti, jo pirmosios autorių teisės turi būti įsigaliojusios iki 2011 m.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Potencialus fondas bus priskirtas tinkamoms finansuoti reikalavimus atitinkančioms Europos platinimo bendrovėms, remiantis pareiškėjo ataskaitiniu laikotarpiu (2015 m.) platintų nenacionalinių Europos filmų lankymo pasiekimais.
Potencialus fondas bus apskaičiuojamas pagal nustatytą sumą finansuoti tinkamai paraiškai, kaip išsamiai nurodyta gairėse. Jei šio kvietimo teikti paraiškas suformuotų fondų suma bus didesnė negu 24 mln. EUR, kiekvienas potencialus fondas bus proporcingai sumažintas. Šis sumažinimas neturės poveikio sumažinti potencialaus fondo dydį žemiau gairėse nurodytos mažiausios skirtinos sumos.
Parama potencialaus fondo (toliau – Fondas) pavidalu bus teikiama platintojams, kad šie toliau reinvestuotų į naujus nenacionalinius Europos filmus.
Fondo lėšos gali būti reinvestuojamos:
1. į naujų (t. y. paraiškos reinvestavimui teikimo dieną dar nebaigtų) nenacionalinių Europos filmų gamybą;
2. į naujų nenacionalinių Europos filmų mažiausių platinimo garantijų užtikrinimą;
3. į naujų nenacionalinių Europos filmų platinimo (t. y. viešinimo ir reklamos) išlaidų padengimą.

5. BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 22 450 000 EUR biudžetas.
Sąjungos finansinis įnašas negali viršyti 40, 50 arba 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų; tai priklauso nuo filmo gamybos šalies ir platinimo teritorijos (žr. gaires).

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos:
Formavimo paraiškos, kurios buvo sėkmingai pateiktos ir finansuotos šiuo terminu: 2015 04 30.
Reinvestavimo paraiškos: laikantis kiekvienam moduliui nustatytų terminų ir iki 2016 08 02.
Pasiūlymai turi būti pateikti iki atitinkamo termino dienos 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku), užpildant elektroninę formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje .
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas e.formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu

Informacija (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.