LT EN

Finansavimo schemos:

Pardavimo agentų schema

1. TIKSLAS
skatinti tarpvalstybinę sklaidą vykdant audiovizualinio sektoriaus projektų tarpvalstybinę rinkodarą, plėtojant prekės ženklus, sklaidos ir rodymo veiklą, remti filmų rodymą kino teatruose.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti Europos įmonės, kurios veikia kaip prodiuserio tarpininkas ir specializuojasi filmų komercinio naudojimo srityje, parduodamos filmus platintojams ar kitiems pirkėjams užsienio šalyse bei savo veikla prisidėdamos prie pirmiau nurodytų tikslų.

Pareiškėjai turi būti įmonės, įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Pardavimo agentų sistemą sudaro du etapai:
1. Potencialaus fondo, kurio dydis bus apskaičiuojamas pagal bendrovės tarptautinės prekybos Europos rinkoje ataskaitinio laikotarpio (2011–2015 m.) rezultatus, formavimas.
2. Šiuo būdu kiekvienos bendrovės suformuoto potencialaus fondo lėšų reinvestavimas:
1 modulis: mažiausios garantijos ar išankstiniai mokėjimai už naujų nenacionalinių Europos filmų tarptautines pardavimo teises.
2 modulis: pateikiamų rinkai naujų nenacionalinių Europos filmų viešinimas, rinkodara ir reklama.

SVARBU.
- Didžiausia veiksmų trukmė yra 24 mėn. nuo tarptautinio pardavimo sutarties pasirašymo dienos.
- Vykdant šiuo kvietimu teikti paraiškas suformuoto potencialaus fondo lėšų reinvestavimo veiksmus, reikia atsižvelgti į šiuos terminus:
a) tarpvalstybinio pardavimo sutartis / susitarimas su prodiuseriu gali būti pasirašyta (-as) ne anksčiau kaip 01/10/2016.
b) reinvestavimo paraiškos turi būti pateiktos įstaigai per 3 mėn. nuo tarptautinio pardavimo sutarties/susitarimo su prodiuseriu pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 03/10/2017.
- Prie filmo gamybos daugiausia turi būti prisidėjęs (-ę) prodiuseris (-iai), įsisteigęs (-ę) paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse, iš kurių taip pat turi būti kilę daugelis filmo gamybos procese dalyvavusių specialistų. Tai turi būti neseniai sukurtas, ne trumpesnis kaip 60 min. vaidybinis, animacinis ar dokumentinis filmas, kurio kilmės šalis yra kita nei šalis, kurioje jis platinamas.
- Filmas negali būti naudojamas kitame kontekste (operose, koncertuose, spektakliuose, kt.) ar reklamoje.
- Kad filmas būtų tinkamas finansuoti, jo pirmosios autorių teisės turi būti įsigaliojusios iki 2011 m.

4. BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 1 600 000 EUR biudžetas.
ES finansinis įnašas negali viršyti 60 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

5. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos:
Formavimo paraiškos: 16/06/2016.
Reinvestavimo paraiškos: 03/10/2017.
Pasiūlymai turi būti pateikti iki atitinkamo termino dienos 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku).

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu