LT EN

Finansavimo schemos:

Auditorijos plėtra

1. TIKSLAS
remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir festivalius.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas turi būti juridiniai asmenys (privačios bendrovės, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ar miestų tarybos ir pan.), kurie yra įsisteigę vienoje iš šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA:
1 veiksmas. Kino srities išmanymas
Projektai, skirti užtikrinti geresnio Europos kino srities išmanymo iniciatyvų vykdytojų bendradarbiavimo mechanizmus, siekiant didinti šių iniciatyvų efektyvumą ir europinį aspektą.
Projektams įgyvendinti būtini bent 3 partneriai (projekto vadovas ir bent du partneriai), kurie yra aktyvūs kino srities išmanymo srityje, yra iš trijų MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių ir vartoja bent tris skirtingas kalbas.

2 veiksmas. Auditorijos formavimo iniciatyvos
Auditorijos formavimo iniciatyvos, sutelktos į novatoriškas ir dalyvavimo strategijas, kuriomis norima užtikrinti, kad Europos filmai pasiektų platesnę auditoriją, ypač jaunimą.
- Projektus įgyvendina bent 3 partneriai (projekto vadovas ir bent du partneriai) iš 3 MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių audiovizualinio sektoriaus.
- Projektai turėtų būti skirti bent 3 MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių auditorijai;
- Projektai turėtų būti sutelkti į Europos filmus.

NETINKAMI FINANSUOTI PROJEKTAI:
- vieno atskiro filmo rinkodara ir reklama;
- tipinė filmų platinimo ir festivalių veikla, kuri gali būti remiama skelbiant kitus kvietimus teikti paraiškas pagal MEDIA paprogramę „Kūrybiška Europa“

Veiksmai turi būti pradėti laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. sausio 1 d. ir būti įgyvendinami 12 mėnesių.

4. BIUDŽETAS
Visas turimas biudžetas – 2,2 mln. EUR.
Programos finansinis indėlis negali viršyti 60 proc. visų reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų.

5. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
2017m. kovo mėn.

6. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu