LT EN

Finansavimo schemos:

Filmų festivaliai

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Kalbant apie tarpvalstybinės sklaidos skatinimą, vienas paprogramės MEDIA prioritetų yra:
- remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.
Paprograme MEDIA remiamos šios priemonės:
- paramos iniciatyvos, kuriomis pristatoma ir skatinama Europos audiovizualinių kūrinių įvairovė;
- paramos veikla, kuria siekiama didinti auditorijos žinias ir domėjimąsi Europos audiovizualiniais kūriniais.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS KANDIDATAI
Pareiškėjai turi būti Europos įmonės (privačiosios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsteigtos vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.

Jei įvykdomos visos Reglamento, pagal kurį sukuriama programa „Kūrybiška Europa“, 8 straipsnyje nurodytos sąlygos ir Komisija yra pradėjusi derybas su atitinkama šalimi, paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, įsisteigę vienoje iš šių šalių:
− ES valstybėse narėse;
− stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse, įgyvendinančiose pasirengimo narystei strategiją, pagal šių šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus, sąlygas ir tvarką, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose, Asociacijos tarybos sprendimuose ar panašiuose dokumentuose;
− EEE narėmis esančiose ELPA šalyse pagal EEE susitarime nustatytas sąlygas;
− Šveicarijos Konfederacijoje pagal dvišalį susitarimą, kuris bus sudarytas su šia šalimi;
− Europos kaimynystės politikos šalyse pagal su šiomis šalimis pasirašytuose bendruosiuose susitarimuose dėl jų dalyvavimo Europos Sąjungos programose nustatytą tvarką;

Programa taip pat yra taikoma dvišaliam ar daugiašaliam bendradarbiavimui, skirtam pasirinktoms šalims ar regionams, remiantis papildomais asignavimais, kuriuos moka šios šalys ar regionai, ir konkrečia tvarka, dėl kurios šios šalys ar regionai turi sutarti.

Programa leidžia bendradarbiauti ir imtis bendrų veiksmų su šioje programoje nedalyvaujančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios veikia kultūros ir kūrybos sektoriuose, kaip UNESCO, Europos Taryba, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija arba Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija, remiantis bendrais įnašais programos tikslams įgyvendinti.

Pareiškėjų iš ES nepriklausančių šalių paraiškos gali būti atrinktos, jeigu iki sprendimo sudaryti sutartį dienos bus pasirašyti susitarimai, kuriais nustatoma šių šalių dalyvavimo minėtu reglamentu sukurtoje programoje tvarka.

Agentūra gali atrinkti ir ES nepriklausančiose šalyse įsisteigusių pareiškėjų pasiūlymus, jei sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo dieną pasirašyti susitarimai, kuriuose suderinamos tų šalių dalyvavimo programoje, sukurtoje pirmiau minėtu reglamentu, sąlygos.

Atnaujintas šalių, kurios tenkina Reglamento 8 straipsnyje nurodytas sąlygas ir su kuriomis Komisija pradėjo derybas, sąrašas skelbiamas internete.

Fiziniai asmenys dotacijos paraiškų teikti negali.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Bus priimtos tik tos paraiškos, kurias pateiks reikalavimus atitinkantys subjektai, audiovizualinių kūrinių festivalius rengiantys paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse.
Ne mažiau kaip 70 proc. per festivalį žiūrovams pristatytos ir reikalavimus atitinkančios programos ARBA ne mažiau kaip 100 meninių filmų (arba, jei tai trumpametražių filmų festivalis, ne mažiau kaip 400 trumpametražių filmų) turi būti sukurta šalyse, kurios dalyvauja paprogramėje MEDIA. Įgyvendinant paprogramės MEDIA šalių programą:
· 50 proc. filmų turi būti ne nacionaliniai;
· turi būti atstovaujama ne mažiau kaip 15 tokių šalių.
Veikla turi prasidėti nurodytais laikotarpiais:
4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:
Aktualumą (40 balų)
- veikla, susijusi su auditorija ir ypač su informavimo mechanizmais, įskaitant naujausias skaitmenines technologijas ir priemones, tokias kaip socialinė žiniasklaida, taip pat projekto veikla, didinanti kino srities išmanymą;
Veiklos ir turinio kokybę (20 balų)
- europinis programos aspektas, įskaitant Europos kultūrinę ir geografinę įvairovę;
Projekto rezultatų sklaidą, poveikį ir tvarumą (30 balų)
- auditorijos dydis ir poveikis Europos audiovizualinių kūrinių viešinimui ir sklaidai (skaitmeninių technologijų ir mechanizmų naudojimas siekiant supaprastinti komercinį ar alternatyvų platinimą);
Projekto komandos organizuotumą (10 taškų)
- projekto komandos narių pasiskirstymas vaidmenimis ir atsakomybėmis siekiant konkrečių pasiūlytos veiklos tikslų.

5. BIUDŽETAS
Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 3 mln. EUR.
ES finansinis įnašas bus skiriamas išmokant vienkartinę išmoką, kuri priklausomai nuo į programą įtrauktų Europos šalių filmų skaičiaus bus nuo 19 000 iki 75 000 EUR.
Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškų pateikimo galutinis terminas:
- 2015 m. gruodžio 17 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku): veiklai, pradėtai vykdyti 2016 m. gegužės 1 d. – 2016 m. spalio 31 d.;
- 2016 m. balandžio 28 d. 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku): veiklai, pradėtai vykdyti 2016 m. lapkričio 1 d. – 2017 m. balandžio 30 d.

Paraiškos turi būti pateiktos užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad visi reikalingi ir paminėti dokumentai būtų pateikti elektronine forma.
Be to, visi privalomi priedai, kurių negalima pateikti internetu, įstaigai turi būti atsiųsti paštu adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – Reference of Call for Proposals
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/59
BE – 1049 Brussels
Belgium
Siuntinį turi sudaryti paraiškos gavimo patvirtinimo kopija, popieriniai priedai ir kompaktinis diskas arba USB atmintinė, kuriuose įrašyti visi šie dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje adresu:
eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas elektronines formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu