LT EN

Finansavimo schemos:

Patekimas į rinką

Parama teikiama tarptautiniams koprodukcijos fondams, kurių pagrindinė veikla yra tarptautinių koprodukcijų rėmimas ir kurie yra įsikūrę ir veikia vienoje iš MEDIA paprogramėje dalyvaujančių šalių.

2015 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.
2016 m. paremtų fondų sąrašą galite rasti čia.

Paraišką gali teikti fondas, veikiantis ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo termino.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS
Paprogramės „MEDIA“ parama bus teikiama:

• veiklai, kuria Europos ir tarptautinės bendros gamybos partneriai užtikrina ir (arba) teikia netiesioginę paramą bendros gamybos audiovizualiniams kūriniams, teikdami paramą programoje dalyvaujančioje šalyje įsikūrusiems bendros gamybos fondams.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjas turi būti teisiškai įsisteigęs ir ne mažiau kaip 12 mėn. ES valstybėse narėse veikiantis bendros gamybos fondas, kurio pagrindinė veikla yra parama tarptautinei bendrai gamybai.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Tinkama finansuoti bendros gamybos fondo veikla, įskaitant finansinės paramos teikimą reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims dėl tinkamų finansuoti projektų, atitinkančių šiuos kriterijus:
– Meninių, animacinių ir dokumentinių ne trumpesnių kaip 60 min. filmų, pirmiausiai skirtų rodyti kino teatruose, gamyba.
– Konkrečios platinimo strategijos, kuria siekiama geresnės remtinų kūrinių sklaidos, įgyvendinimas. Filmas turi būti platinamas ne mažiau kaip 3 teritorijose, iš kurių bent viena yra paprogramėje MEDIA dalyvaujanti šalis ir bent viena trečioji šalis.
Veiklos pradžia – 2015 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2017 m. gruodžio 31 d.
Didžiausia veiklos trukmė yra 28 mėnesiai.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Bus vertinama balais, didžiausias balų skaičius 100, vadovaujantis šiais kriterijais:
Svarba ir papildoma nauda Europai (40 balų)
– Šiuo kriterijumi vertinama turinio svarba, įskaitant europinį kvietimo teikti paraiškas tikslo aspektą.
Veiklos ir turinio kokybė (25 balų)

– Metodologijos ir tikslų atitikimas (įskaitant tikslines grupes, atrankos metodus, sąveiką ir bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įgyvendinimo galimybes ir išlaidų efektyvumą).
Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (30 balų)
– Poveikis bendros gamybos kūrinių viešinimui ir sklaidai,
– Planuojama pasiekti auditorija.
Dalyvių grupės kompetencija (5 balai)
– Grupės techninė ir projekto valdymo kompetencija ir jų tinkamumas sprendimų priėmimo dėl finansavimo pareiškėjų procesui.

5. BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 1,5 mln. EUR biudžetas.
Sąjungos finansinis įnašas negali viršyti 80 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Pagal šias gaires didžiausias įnašas atrinktam pareiškėjui yra 400 000 EUR.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2017 m. vasario mėn.

Pasiūlymai turi būti pateikti užpildant elektroninę formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami Agentūros interneto svetainėje.

Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas e. formas (įskaitant priedą 1, priedą 2 ir priedą 3).

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu