LT EN

Finansavimo schemos:

Kino edukacija

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs erminas - 2020 m. kovo 12 d.

Parama švietimui kino klausimais

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Siekiant konkretaus tarpvalstybinės sklaidos skatinimo tikslo, vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų yra:
• remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi audiovizualiniaiskūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:
• veiklai, kuria siekiama skatinti kino srities išmanymą, didinti auditorijos žinias apie Europos audiovizualinius kūrinius, taip pat audiovizualinį ir kinematografinį paveldą ir susidomėjimą jais, visų pirma tarp jaunimo.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjas turi būti subjektų (privačių įmonių, ne pelno organizacijų, asociacijų, labdaros organizacijų, fondų, savivaldybių ir (arba) miestų tarybų ir kt.) konsorciumas (projekto vadovas ir ne mažiau kaip 2 partneriai), įsteigtas vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių ir tiesiogiai arba daugumos subjektų valdomas tų šalių piliečių. Jei įmonė yra biržinė, nustatant jos kilmės šalį bus atsižvelgiama į biržos buvimo vietą.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

Projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, užtikrinantys glaudesnį bendradarbiavimą rengiant Europos švietimo kino klausimais iniciatyvas, siekiant pagerinti šių iniciatyvų efektyvumą ir europinį aspektą ir parengti naujus, inovatyvius projektus, ypač panaudojant skaitmenines priemones. Filmų švietimo iniciatyvų tikslinė auditorija turi būti jaunuoliai iki 19 metų amžiaus.

Projektai, kuriais sukuriami mechanizmai, didinantys Europos filmų ir audiovizualinių darbų, įskaitant kuruojamus filmų katalogus, indėlį į švietimą. Didelę projekto filmų dalį (ne mažiau kaip 50 proc.) turėtų sudaryti Europos filmai.

Projektą turi įgyvendinti ne mažiau kaip 3 partneriai, kurių ne mažiau kaip 2 – iš švietimo sektoriaus. Partneriai turi būti iš 3 skirtingų šalių, dalyvaujančių paprogramėje MEDIA, ir apimti bent 3 skirtingas kalbas.

Veikla turi būti pradėta įgyvendinti tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. sausio 1 d. ir trukti 24 mėnesius.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Projektai bus vertinami pagal 100 balų skalę taikant toliau išvardytus kriterijus:

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų)
Pagal šį kriterijų vertinama, ar veiksmo turinys ir Europos pridėtinė vertė atitinka kvietimo teikti paraiškas tikslus.
Visų pirma bus vertinamas projekto europinis aspektas ir projekto galimybės pasiekti auditoriją.

Turinio ir veiklos kokybė (40 balų)
Pagal šį kriterijų vertinama bendra projekto kokybė, įskaitant metodiką, formatą, tikslinę auditoriją, atrankos ir mokymo metodus, įgyvendinimo galimybes, rentabilumą ir naujoviškumo aspektus, įskaitant strateginį skaitmeninės technologijos ir įvairių platinimo platformų naudojimą.

Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (20 balų)
Pagal šį kriterijų vertinamas projekto rezultatų sklaidos poveikis ir projekto poveikis Europos garso ir vaizdo kūrinių populiarinimui, sklaidai ir domėjimuisi ja.

Projekto komandos ir grupės kokybė (10 balų)
Pagal šį kriterijų bus vertinamas partnerystės ir partnerių keitimosi žiniomis mastas atsižvelgiant į veiksmų tikslus.

5. BIUDŽETAS

Bendra biudžeto suma – 1,9 mln. EUR.
Sąjungos finansinis indėlis negali viršyti 70proc. visų reikalavimus atitinkančių veiksmo išlaidų.
Minimali ES prašytina dotacija – 200 000 EUR.

6. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2020 m. kovo 12 d. 17.00 val. (Vidurio Europos laiku)(Briuselio laiku) užpildant internetinę paraiškos formą (e.formą).
Paraiškų teikti jokiais kitais būdais negalima.
Pareiškėjai turi pasirūpinti, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

7.IŠSAMI INFORMACIJA

Visą gairių tekstą ir paraiškos formas galima rasti šiuo interneto adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/film-education-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant pateiktas e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu