LT EN

Finansavimo schemos:

Kino festivaliai

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėję terminai - 2019 m. lapkričio 21 d. ir 2020 m. gegužės 21 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Kalbant apie tarpvalstybinės sklaidos skatinimą, vienas paprogramės MEDIA prioritetų yra:
  • remti auditorijos formavimą kaip domėjimosi Europos audiovizualiniais kūriniais skatinimo ir galimybių susipažinti su šiais kūriniais gerinimo priemonę, visų pirma skatinant viešinimą, renginius, kino srities išmanymą ir kino festivalius.

Paprograme MEDIA remiamos šios priemonės:
  • paramos iniciatyvos, kuriomis pristatoma ir skatinama Europos audiovizualinių kūrinių įvairovė;
  • paramos veikla, kuria siekiama didinti auditorijos žinias ir domėjimąsi Europos audiovizualiniais kūriniais.


2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS KANDIDATAI

Pareiškėjai turi būti Europos juridiniai asmenys (privačiosios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsteigtos vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.

Pagal 1 veiksmą „Parama festivaliams“ paraiškas gali teikti pavieniai Europos subjektai.

Pagal 2 veiksmą „Parama Europos festivalių tinklams“ paraiškas gali teikti Europos tinklas, turintis koordinuojantį subjektą IR ne mažiau kaip 3 organizacijas nares. Koordinuojantis subjektas ir organizacijos narės turi būti teisiškai įsisteigusios skirtingose dalyvaujančiose šalyse.Koordinuojantis subjektas pateikia paraišką visų organizacijų narių vardu ir turi galėti atstovauti tinklo nariams palaikant sutartinius santykius su Agentūra, kurie gali atsirasti, jei tinklas bus atrinktas. Su paraiškomis pateikiami organizacijų narių ketinimų raštai, patvirtinantys jų dalyvavimą.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

Bus priimtos tik tos paraiškos, kurias pateiks reikalavimus atitinkantys subjektai, audiovizualinių kūrinių festivalius rengiantys paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse.

Audiovizualinių kūrinių festivalis – tai renginys:
• kurio programa apima reikalavimus atitinkančius filmus (meninius, dokumentinius arba animacinius), rodomus plačiam žiūrovų ratui, įskaitant paprastus žiūrovus, akredituotus tarptautinio masto audiovizualinio turinio specialistus ir žiniasklaidos atstovus;
• trunkantis tam tikrą laikotarpį iš anksto nustatytame mieste;
• turintis aiškiai apibrėžtus nuostatus/atrankos procedūrą.

Ne mažiau kaip 70 proc. per festivalį žiūrovams pristatytos ir reikalavimus atitinkančios programos ARBA ne mažiau kaip 100 meninių filmų (arba, jei tai trumpametražių filmų
festivalis, ne mažiau kaip 400 trumpametražių filmų) turi būti sukurta šalyse, kurios dalyvauja paprogramėje MEDIA (žr. gairių, DALIS A 6.1 skyrių).
Įgyvendinant paprogramės MEDIA šalių programą:
· ne mažiau 50 proc. filmų turi būti ne nacionaliniai;
· turi būti atstovaujama ne mažiau kaip 15 tokių šalių.

Ilgiausia veiklos vykdymo trukmė – 12 mėnesių.

Įgyvendinant paprogramės MEDIA šalių programą:

1 veiksmas „Parama festivaliams“
Veikla turi prasidėti nurodytais laikotarpiais:
2 veiksmas „Parama Europos festivalių tinklams“
Reikalavimus atitinkanti tinklo veikla:
- tinklo narių ir veiklos, susijusios su tvaria struktūrine plėtra (pvz., bendradarbiavimo renginiai; dalijimasis praktine patirtimi ir informacija; narių tarpusavio ryšiai), koordinavimas;
- finansinės paramos teikimas trečiosioms šalims (tinklo narėms) siekiant padėti įgyvendinti bendrą veiklą remiantis kvietimo teikti paraiškas prioritetais ir tikslais (didžiausia vienam nariui skiriama finansavimo suma yra 30 000 EUR).

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1 veiksmas - Parama festivaliams

Aktualumą (30 balų)
• veikla, susijusi su auditorija ir ypač su informavimo veikla, įskaitant internetinę veiklą, naudojimą naujausių skaitmeninių technologijų ir priemonių, tokių kaip socialinė žiniasklaida ir projekto veikla, didinanti kino srities išmanymą;

Veiklos ir turinio kokybę (35 balų)
• europinis programos aspektas, įskaitant Europos kultūrinę ir geografinę įvairovę, taip pat bendradarbiavimo ir partnerysčių su kitais tarpvalstybiniais Europos filmų festivaliais kokybę;

Projekto rezultatų sklaidą, poveikį ir tvarumą (30 balų)
• auditorijos ir profesinės bendruomenės dydis ir poveikis Europos audiovizualinių kūrinių viešinimui ir sklaidai (skaitmeninių technologijų ir mechanizmų naudojimas siekiant supaprastinti komercinį ar alternatyvų platinimą);

Projekto komandos organizuotumą (5 taškų)
• projekto komandos narių pasiskirstymas vaidmenimis ir atsakomybėmis siekiant konkrečių pasiūlytos veiklos tikslų.

2 veiksmas - Parama Europos festivalių tinklams

Svarba (30 taškų)
Pagal šį kriterijų vertinama tinklo svarba siekiant šio kvietimo tikslų.

Turinio ir veiklos kokybė (30 taškų)
Pagal šį kriterijų vertinama bendros veiklos strategijų kokybė, numatomų rezultatų potencialas, darbo susitarimų išlaidų veiksmingumas.

Projekto rezultatų poveikio ir tvarumo sklaida (20 taškų)
Pagal šį kriterijų vertinamas tinklo požiūris į jo bendros veiklos skatinimą, komunikaciją ir sklaidą bei gebėjimas stiprinti dalijimąsi žiniomis ir geriausia patirtimi.

Tinklo kokybė (20 taškų)
Pagal šį kriterijų vertinama geografinė tinklo sudėtis ir funkcijų bei atsakomybės pasiskirstymas, atsižvelgiant į konkrečius siūlomo veiksmo tikslus.

5. BIUDŽETAS

Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 3.7 mln. EUR.
1 veiksmui „Parama festivaliams“ skiriama apytiksliai 1,6 mln. EUR suma iki kiekvieno iš dviejų terminų.
Finansinė parama bus suteikta kaip vienkartinė išmoka, priklausomai nuo Europos filmų skaičiaus programoje (nuo 19 000 iki 75 000 EUR).
ES dotacija gali būti skirta padengti ne daugiau kaip 60 proc. bendrai finansuojamų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

2 veiksmui „Parama Europos festivalių tinklams“ skiriama apytiksliai 500 000 EUR suma.
Atrinktam tinklui skiriama ne didesnė kaip 180 000 EUR suma.
ES dotacija gali būti skirta padengti ne daugiau kaip 80 proc. bendrai finansuojamų reikalavimus atitinkančių išlaidų.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškų pateikimo galutinis terminas:
- 2019 m. lapkričio 21 d.17.00 (Briuselio laiku): 1 veiksmui veiklai, pradėtai vykdyti 2020 m. gegužės 1 d. – 2020 m. spalio 31 d.;
- 2020 m. gegužės 21 d. 17.00 (Briuselio laiku): 1 veiksmui veiklai, pradėtai vykdyti 2020 m. lapkričio 1d. – 2021 m. balandžio 30 d ir 2 veiksmui.

Paraiškos turi būti pateiktos užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad visi reikalingi ir paminėti dokumentai būtų pateikti elektronine forma.

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas elektronines formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu