LT EN

Finansavimo schemos:

Mokymai

Šiuo metu atviras kvietimas teikti paraiškas ir atnaujinti partnerystės sutartį galioja tik gavusiems paramą pagal 2018 m. balandžio 26 d. kvietimą nr. EACEA/09/2018.

Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2018 m. balandžio 26 d.

1. TIKSLAS
Plėtoti įvairias mokymo priemones, kurios padėtų audiovizualinio sektoriaus specialistams įgyti įgūdžių bei kompetencijos, dalijimosi žiniomis ir tinklų kūrimo iniciatyvas, įskaitant skaitmeninių technologijų integravimą.

2. FINANSUOJUOMOS VEIKLOS:
- mokymai auditorijos plėtros, rinkodaros, naujų platinimo ir panaudojimo būdų (įskaitant tuos, kurie pagrįsti naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis) taikymo srityje;
- mokymai finansų ir projektų valdymo srityse, siekiant paskatinti galimybę gauti finansavimą ir taikyti naujus verslo modelius;
- mokymai audiovizualinių kūrinių kūrimo ir gamybos srityje, įskaitant gebėjimus dalijimosi žiniomis ir tinklų kūrimo srityse;
- mokymai, padedantys įveikti perėjimo prie skaitmeninių technologijų iššūkius, siekiant prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

3. PARAMA TEIKIAMA PAGAL VIENĄ IŠ PRIEMONIŲ KATEGORIJŲ:
- Europinės priemonės – priemonės, skirtos daugiausiai Europoje veikiančių profesionalų įgūdžių ir kompetencijų įgijimui ir tobulinimui.
- Tarptautinės priemonės – priemonės, skirtos didinti Europoje dirbančių profesionalų praktinę patirtį, žinias ir gebėjimus, kad jie galėtų veiksmingai dirbti už Europos ribų, megzdami ryšius su specialistais iš kitų pasaulio kraštų ir su jais bendradarbiaudami.
- Regioninės priemonės – priemonės, skirtos didinti profesionalų iš mažo gamybinio pajėgumo šalių kompetencijas.

4. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Juridiniai asmenys (privačios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsisteigusios vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.
Fiziniai asmenys teikti paraiškų negali.

5.BIUDŽETAS:
Iš viso numatytas 7.5 mln. EUR biudžetas.
- 60 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų Europos veiksmams
- 80 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų Tarptautiniams ir Regioniniams veiksmams

6. PROJEKTO TRUKMĖ
12 mėnesių (išskirtiniais atvejais ji gali būti pratęsiama iki 18 mėnesių).
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas pareiškėjas pateikia pasiūlymą dėl trejų metų partnerystės pagal programos MEDIA paprogramę, sudarant sutartinę priemonę – partnerystės pagrindų susitarimą.
Priemonė turi būti pradėta įgyvendinti tarp sutarties pasirašymo datos ir 2019 m. rugpjūčio 31 d.

7. PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS
2018 m. balandžio 26 d.

8. IŠSAMI INFORMACIJA
Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

PASTABA. Visus MEDIA paprogramės paremtus mokymus galite rasti www.creative-europe-media.eu tinklapyje, pasirinkę „Training & Networks“ blokelį.


Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu