LT EN

Europos Komisija: ES biudžetas. Europos kultūros ir kūrybos sektorių stiprinimas

2018 05 30
Europos Komisijos naujienos
Europos Komisija būsimame ilgalaikiame 2021–2027 m. biudžete siūlo padidinti programos „Kūrybiška Europa“, pagal kurią remiami Europos kultūros, kūrybos ir audiovizualinis sektoriai, finansavimą iki 1,85 mlrd. EUR.
Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Skaitmeninė aplinka transformavo mūsų kultūrinį kraštovaizdį ir Europos kultūros ir kūrybos sektoriams atnešė naujų iššūkių ir galimybių. Norime, kad ES autoriai, kūrėjai ir gamintojai kuo geriau išnaudotų šias naująsias skaitmenines galimybes.“

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius kalbėjo: „Kultūra visada buvo Europos projekto dėmesio centre. Būtent ji suvienija žmones. Kultūros ir kūrybos sektoriai taip pat be galo svarbūs tuo, kad skatina ekonominį ir socialinį vystymąsi, jie padeda kurti tvirtus tarptautinius santykius. Turime plačių užmojų kultūros srityje, o tvirta programa „Kūrybiška Europa“ padės juos paversti tikrove. Visas valstybes nares ir Europos Parlamentą raginu šį požiūrį paremti.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Norint labiau paskatinti Europos pramonės konkurencingumą, labai svarbi mūsų parama kultūros sektoriams. Tvirtas audiovizualinis sektorius (tai pasiekti galime įgyvendindami programos „Kūrybiška Europa“ paprogramę MEDIA) padės paremti Europos kultūrą, tapatybę ir įvairovę, sutvirtinti mūsų bendras žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo vertybes.“

Komisijos pasiūlyme sutvirtinti ES kultūros ir kūrybos sektorius daugiausia dėmesio skiriama trims sritims – MEDIA, kuri yra programos „Kūrybiška Europa“ paprogramė, pagal kurią remiama ES kino ir kita audiovizualinė pramonė, kultūrai bei tarpsektoriniams veiksmams.

1. MEDIA. 1,081 mlrd. EUR bus skirta audiovizualiniams projektams ir taip bus skatinamas Europos audiovizualinio sektoriaus konkurencingumas. Pagal paprogramę MEDIA bus toliau teikiama parama Europos filmų, TV programų ir vaizdo žaidimų kūrimui, platinimui ir skatinimui. Ateityje daugiau lėšų bus investuojama į Europoje sukurtų kūrinių ir naujoviškų pasakojimo būdų (įskaitant virtualiąją realybę) skatinimą bei platinimą tarptautiniu mastu. Siekiant padidinti Europoje sukurtų kūrinių prieinamumą ir matomumą, bus sukurta internetinis ES filmų katalogas.
2. KULTŪRA: Iš naujojo biudžeto bus skirta 609 mln. EUR. Europos kultūros ir kūrybos sektoriams remti. Tam, kad talentingi menininkai galėtų palaikyti ryšius visoje Europoje, o kūrėjams būtų paprasčiau bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu, bus vykdomi bendradarbiavimo projektai, kuriami tinklai ir platformos.

3. TARPSEKTORINIAI VEIKSMAI 160 mln. EUR bus skirta VMĮ ir kitoms organizacijoms, kurios vykdo veiklą kultūros ir kūrybos srityse. Šis finansavimas taip pat bus skirtas bendradarbiavimui kultūros politikos srityje, laisvai, įvairiai ir pliuralistinei žiniasklaidos aplinkai skatinti ir kokybiškai žurnalistikai bei medijų raštingumui remti.

Kultūra daro teigiamą įtaką Europos visuomenės ir mūsų ekonomikos atsparumo didinimui. Tam, kad Europos kultūros ir kūrybos sektoriai galėtų atremti skaitmeninimo ir pasaulinės konkurencijos keliamus iššūkius, jiems reikia tvirtesnės paramos. Galima labiau skatinti tarpvalstybinę kūrinių gamybą, užtikrinti didesnį Europoje sukurtų kūrinių platinimo mastą, kuo geriau išnaudoti skaitmenines technologijas, kartu išsaugant Europos kultūros ir kalbų įvairovę. Be to, stiprindami kultūrą ir kūrybingumą ES, kartu galime labiau paremti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą, kurie ypač svarbūs norint palaikyti atviras, įtraukias ir kūrybingas visuomenes. Dėl šių priežasčių Komisija siūlo padidinti programos „Kūrybiška Europa“ finansavimą.

Tolesni veiksmai

Tam, kad ES lėšos kiek galima greičiau padėtų pasiekti rezultatų, labai svarbu greitai susitarti dėl bendro ilgalaikio ES biudžeto ir sektoriams skirtų pasiūlymų.

Jei būtų uždelsta, tūkstančiai kultūros ir kūrybos sektorių organizacijų, tinklų ar įmonių negalėtų laiku pradėti savo projektų. Festivaliai, kuriuose rodomi Europoje sukurti filmai, taip pat gali patirti finansinių sunkumų, o tūkstančiai audiovizualinio sektoriaus specialistų negalėtų dalyvauti pagal programą „Kūrybiška Europa“ finansuojamuose projektuose.

2019 m. susitarus dėl kito ilgalaikio biudžeto būtų sklandžiai pereita nuo dabartinio 2014–2020 m. ilgalaikio biudžeto prie naujojo, o užtikrintas finansavimo nuspėjamumas ir tęstinumas būtų naudingas visiems.

Pagrindiniai faktai

Dabartinė programa „Kūrybiška Europa“ vykdoma nuo 2014–2020 m. Pasiūlymas dėl naujos programos „Kūrybiška Europa“ yra pasiūlymo dėl ES ilgalaikio biudžeto skyriaus „Investavimas į žmones“ dalis. Pagrindinis jo tikslas – skatinti Europos kultūrą, kuri padeda stiprinti Europos tapatybę. Naująja programa taip pat bus suteikiama daugiau galių piliečiams, skatinant ir ginant pagrindines teises ir vertybes, sudarant daugiau galimybių aktyviai ir demokratiškai dalyvauti politinėje ir pilietinės visuomenės veikloje.

Daugybę metų Europos Sąjunga kultūros ir audiovizualinis sektorius rėmė pagal įvairias finansavimo programas. 2014–2020 m. programa „Kūrybiška Europa“ yra unikali platforma, per kurią teikiama koordinuota ir konstruktyvi parama kultūros ir kūrybos sektoriams visame žemyne. Naujoji siūloma programa grindžiama įgyta patirtimi, ją vykdant planuojama tęsti ir stiprinti pasiteisinusius aspektus. Ji taip pat grindžiamas patirtimi, įgyta per 2018 m. paskelbtus Europos kultūros paveldo metus, kurių tikslas – didinti informuotumą apie bendrą, bet labai įvairų Europos paveldą, ir stiprinti Europos tapatybę.

Daugiau informacijos

Teisinis pasiūlymas ir informacijos suvestinė

Europos Komisijos - pranešimas spaudai
Briuselis, 2018 m. gegužės 30 d.