LT EN

Naujai MEDIA programai – daugiau nei 30% didesnis finansavimas

2018 05 04
Euripos Komisijos naujienos, Finansavimas, MEDIA finansavimas
Gegužės 2 d. Europos Komisija pristatė ilgalaikio biudžeto projektą. Pagal jį, „Kūrybiškos Europos“ programos finansavimas turėtų išaugti 20,93% (nuo 1 460 milijonų eurų 2014-2020 m. iki 1 850 milijonų eurų 2021-2027 m.), o MEDIA paprogramei - net 31,75%: 2014-2020 m. buvo skirti 819 milijonų eurų, 2021-2027 m. skirti 1 200 milijonų eurų.Gegužės 30 d. bus pateiktas dar konkretesnis projektas ir prasidės derybos su Europos Parlamentu.
Ištrauka iš Europos Komisijos daugiametės finansavimo programos pasiūlymo „Kūrybiškos Europos“ programai:


1. EUROPOS PRIDĖTINĖ VERTĖ

Europos kultūrinės įvairovės, paveldo bei kūrybiškumo skatinimas, stiprinimas ir saugojimas padeda europiečiams išlaikyti autentiškumą. Kultūra atlieka labai svarbų vaidmenį sprendžiant pagrindinius visuomeninius ir ekonominius uždavinius. Taip pat kultūra skatina inovacijas, ekonominį augimą ir prisideda prie darbo vietų kūrimo.

Parama kultūrinei įvairovei palaikyti suteikia daugiau meninės ir kūrybinės laisvės, kuri padeda didinti bendrosios Europos tapatybės atpažįstamumą. Kultūrinių vertybių skatinimui būtini konkurencingi ir energingi kultūros ir kūrybos sektoriai, ypač audiovizualinėje industrijoje, tam, kad būtų įmanoma pasiekti kuo daugiau europiečių vis labiau integruotos bendrosios skaitmeninės rinkos kontekste.Europos Sąjungos investicijos į kultūrą ženkliai prisideda prie įvairialypės ir integruotos visuomenės puoselėjimo. Pridėtinė vertė bus kuriama prisidedant prie nacionalinės ir regioninės finansinės paramos, kurios tikslas – užpildyti rinkos trūkumus ir didinti masto ekonomiją bei kritinę masę.


Kultūros ir kūrybos sektorių profesionalų mobilumas, parama jauniesiems talentams bei kūrėjų ir jų darbų platinimas tarptautiniu mastu stiprina Europos Sąjungos tarpvalstybinę kultūrinę veiklą ir gerina šalių santykius visame pasaulyje. Veiksmai, skatinantys auditorijos įtraukimą, kultūrinę veiklą bei kūrybiškumą, didina Europos kūrybos ir inovacijų potencialą, kuris peržengia nacionalinių sienų ribas. Norint palaikyti ir skatinti kultūriškai konkurencingo europietiško turinio kūrimą, būtinas nuoseklus dėmesys ir investicijos į Europos audiovizualinę industriją.


Atsižvelgiant į audiovizualinės industrijos poreikius, MEDIA programa padės ją stiprinti prisidedant prie Europos kūrėjų darbų vystymo, kurie turi potencialo varžytis su pasaulinio lygio kūrėjais, taip pat bus investuojama į technologines inovacijas (kaip virtuali realybė), rinkodarą, reklamą, platinimo strategijas ir Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos įgyvendinimą.

2. TIKSLAI

Svarbiausias „Kūrybiškos Europos“ tikslas – išlaikyti atvirą, integruotą ir kūrybišką visuomenę, taip pat stiprinti kūrybos ir kultūros sektorių konkurencingumą, kuris prisidėtų prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Šios programos tikslai:

  • Saugoti, vystyti ir skatinti europietišką kultūrinę įvairovę bei kultūros paveldą;

  • Remti kokybiško europietiško turinio kūrybą ir platinimą, kuris turi potencialo pasiekti dideles auditorijas visame pasaulyje;

  • Remti kultūrinius projektus švietimo ir inovacijų srityse;
  • Stiprinti kultūros ir kūrybos sektorius tarpvalstybiniu mastu;
  • Gerinti Europos kūrybos ir audiovizualinio sektoriaus konkurencingumą bei inovatoriškumą.
3. ĮGYVENDINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS

Programos įgyvendinimą tęs Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga. Atsižvelgiant į ankstesnės kartos programą ir išmoktas pamokas, šįkart daugiau dėmesio bus skirta efektyvumui: supaprastintas jos įgyvendinimas leis išvengti administracinės naštos bei sumažins finansinių transakcijų skaičių. „Kūrybiškos Europos“ biurų komunikacija, rezultatų sklaida ir grįžtamasis ryšys bus kryptingesni, aiškesni ir efektyvesni.

4. PAPILDOMUMAS IR SINERGIJA SU KITOMIS VEIKLOS KRYPTIMIS / ES IR NACIONALINIŲ BEI REGIONINIŲ IŠTEKLIŲ DERINIMAS

„Kūrybiškos Europos“ programa yra glaudžiai susijusi su „Bendrosios Rinkos“ programa, nes kultūros ir žiniasklaidos skatinimas tiesiogiai prisideda ir prie Bendrosios Skaitmeninės rinkos strategijos. Sinergija su „Erasmus+“ bus sustiprinta sistemingiau įtraukiant kultūros švietimo ir mokymo įstaigų poreikius į esamus ir būsimus veiksmus. Programoje „Skaitmeninė Europa“ bus remiamas skaitmeninio kultūros paveldo sektoriaus pertvarkymas (pvz. Europeana), taip prisidedant prie #digital4culture strategijos įgyvendinimo. Siekiant pritraukti privačias investicijas, InvestEU fondas suteiks nuosavo kapitalo ir paskolų finansavimą mažoms ir vidutinėms kultūros ir kūrybos įmonėms. Pagal programą „Horizontas Europa“ įtraukiančios, lanksčios ir saugios visuomenės klasteris rems mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą žiniasklaidos ir kultūros srityse.

5. SIŪLOMAS BIUDŽETO PASISKIRSTYMAS 2021-2027 M.Plačiau apie ES ateities biudžetą: čia.