LT EN

Svarbiausi aspektai iš 2014-2020 m. programos „Kūrybiška Europa“ laikotarpio vidurio įvertinimo

2018 05 23
Euripos Komisijos naujienos, Europos Parlamento naujienos
Balandžio 30 dieną EK pateikė ataskaitą Europos parlamentui ir tarybai, kuri apžvelgia pirmuosius tris programos „Kūrybiška Europa“ metus. Ataskaitoje nagrinėjamas programos veiksmingumas, rezultatai bei rekomendacijos tolimesniems veiksmams ateityje. Šiuo metu programoje „Kūrybiška Europa“ dalyvauja 33 šalys nuo Norvegijos iki Tuniso ir nuo Ukrainos iki Balkanų regiono.

PAGRINDINIAI VERTINIMO ATASKAITOJE NUSTATYTI FAKTAI

Atliekant šį vertinimą siekta:
  • Įvertinti programos tikslų siekimo priemonių veiksmingumą, programos efektyvumą ir jos Europos pridėtinę vertę;
  • Išnagrinėti programos vidaus ir išorės suderinamumo, tolesnio visų jos tikslų aktualumo ir supaprastinimo galimybių klausimus;
  • Išnagrinėti su programos „Kūrybiška Europa“ įnašu įgyvendinant ES politikos prioritetus susijusius klausimus;
  • Įvertinti ilgalaikį ankstesnių programų poveikį.


AKTUALUMAS

„Kūrybiškos Europos“ tikslai tebėra susiję su ES politikos prioritetais ir pagrindiniais kultūros ir kūrybos sektorių uždaviniais, t. y. susiskaidžiusių rinkų, pasaulinės konkurencijos, skaitmeninių trukdžių ir galimybių gauti finansavimą problemomis. Programos parama ženkliai prisideda prie šių iššūkių sprendimo.

MEDIA padėjo skatinti tarpvalstybinę Europos filmų ir audiovizualinių kūrinių sklaidą ir suteikti Europos Sąjungos piliečiams (daugiau) galimybių susipažinti su tokiais Europos darbais. Tai labai svarbu, nes iš per 1 500 kasmet Europoje pastatomų filmų mažiau nei pusė platinami už jų pastatymo šalies teritorijos ribų. Siekiant padidinti galimą tarpvalstybinį susidomėjimą kūriniais paprograme MEDIA taip pat buvo remiami parengiamieji kūrinių darbai.

MEDIA buvo pritaikyta prie naujų rinkos tendencijų, taip pat internetu reklamuojant Europos darbus. Vis dėlto glaudesnis bendradarbiavimas visoje vertės grandinėje ir tarpvalstybiniu mastu padėtų specialistams bendradarbiauti reaguojant į skaitmeninės transformacijos ir globalizacijos padarinius.

SUDERINAMUMAS

MEDIA padėjo įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Skatinant tarptautiniu mastu platinti ES kūrinius, paprograme MEDIA remiama galimybė tarpvalstybiniu mastu susipažinti su turiniu, be to, jai tenka vienas pagrindinių vaidmenų pagal autorių teisių reformą įgyvendinant paramos priemones.

MEDIA poveikis būtų dar didesnis, jei ji būtų labiau suderinta su nacionalinėmis filmų paramos programomis, pagal kurias audiovizualiniam sektoriui teikiama didžioji dalis paramos (maždaug 2 mlrd. EUR per metus, palyginti su maždaug 115 mln. EUR parama pagal MEDIA).

VEIKSMINGUMAS

Pagal paprogramę MEDIA remiami mokymai ir tobulėjimas, taip pat sklaida ir rodymas. Visų pirma, pagal šią paprogramę buvo remiama nenacionalinių Europos filmų vidaus rinka – per metus tarpvalstybiniu mastu buvo išplatinama daugiau kaip 400 filmų, o tai yra 25 proc. per metus Europoje pastatomų filmų. Per metus parduota iš viso daugiau kaip 65 mln. bilietų į kino filmus, kurių sklaidai buvo teikiama parama pagal paprogramę MEDIA4. Ši parama taip pat padėjo suteikti daugiau galimybių naudotis teisėtu turiniu visoje Sąjungoje. Be to, tinklas „Europa Cinema“, didžiausias pagal paprogramę MEDIA teikiamos paramos gavėjas, daugiausia dėmesio skiria galimybei 33 šalyse rodyti nenacionalinius Europos filmus, kuriuos kitaip būtų buvę sudėtingiau platinti.

Vienas iš siūlomų sprendimų pasiekti daugiau jaunosios auditorijos – investuoti į užsakomąsias vaizdo programų paslaugas, kad kūriniai būtų lengviau prieinami internete bet kuriuo metu.

EFEKTYVUMAS

Deja, „Kūrybiškos Europos“ biudžetas yra vis dar per mažas tam, kad programos veikla darytų didelį poveikį Europos ar sektorių lygmeniu.

Taip pat būtina skirti daugiau dėmesio programos rezultatų analizei bei padaryto poveikio efektyvumui tam, kad programos vertė būtų įvertinta tiksliau.

TVARUMAS

Tvarumą iš esmės labiausiai lems tai, ar bus tęsiamos pagal programą „Kūrybiška Europa“ ir ankstesnes programas užmegztos partnerystės, noras kurti toliau ir taip auginti Europos pridėtinę vertę.

EUROPOS PRIDĖTINĖ VERTĖ

Gavus MEDIA paramą, išplatinta nemažai Europos kūrinių ir su jais buvo susipažinta už jų šalies teritorijos ribų, taip padedant skatinti Europos kultūros įvairovę.

AKTUALUMAS

Atlikus vertinimą atkreiptas dėmesys į tai, kad vykdant tolesnę MEDIA programą reikia kryptingiau teikti paramą turiniui, kurį galima platinti tarpvalstybiniu mastu. Ateityje įgyvendinant MEDIA pirmenybė galėtų būti teikiama kūrimui ir bendrai gamybai, kurie gali būti pripažinti tarpvalstybiniu lygmeniu.

Įgyvendinant MEDIA po 2020, vienas iš pagrindinių tikslų – taikyti novatoriškus turinio skatinimo ir sklaidos modelius, kuriais būtų suburiami autoriai, gamintojai, pardavimo agentai, platintojai ir platformų paslaugų teikėjai.

SUDERINAMUMAS

Paprograme MEDIA ir toliau bus remiamos pastangos skatinti galimybes susipažinti su Europos turiniu internete, kaip numatyta pagal pertvarkytą autorių teisių sistemą. Ja bus remiama didesnė Europos kūrinių reklama.

VEIKSMINGUMAS

Tolesnėje MEDIA programoje galėtų būti numatyta daugiau lankstumo, kad būtų galima sparčiai prisitaikyti prie naujų poreikių.

Kol kas 2018–2020 m. vykdant paprogramę MEDIA bus toliau remiama audiovizualinių įmonių plėtra skatinant naujus bendradarbiavimo modelius ir bendras sklaidos strategijas, taip pat peržiūrint atrankinės sklaidos sistemą, skirtą tvaresniam valstybių bendradarbiavimui skatinti.

EFEKTYVUMAS

Komisija nustatys papildomus kokybinius ir kiekybinius veiklos rezultatų vertinimo rodiklius tam, kad būtų vertinami tiek rezultatai ir nauda paramos gavėjams, tiek didesnis ir
ilgalaikiškesnis kultūrinis, ekonominis ir socialinis poveikis.

Taip pat bus dar labiau supaprastintos paraiškų teikimo procedūros ir užtikrinama, kad atrankos rezultatai būtų laiku pranešami paramos gavėjams.

EUROPOS PRIDĖTINĖ VERTĖ

Siekdama pasinaudoti esamomis partnerystėmis ir tinklais, Komisija stebės, kaip mezgamos naujos partnerystės, pvz., didelius ir mažus pajėgumus turinčių šalių partnerystės.

Detalią ataskaitos versiją skaitykite čia.