LT EN

Finansavimo schemos:

Patekimas į rinką

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. vasario 6 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimų stiprinimo srityje vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų bus:

 • didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti Europos šalių audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Sąjungoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant su televizijos transliuotojais;
 • skatinti įmonių tarpusavio mainus, suteikiant audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojams daugiau galimybių patekti į rinką ir naudotis verslo priemonėmis, kad jų projektųviešinamui Sąjungos ir tarptautinėse rinkose.


Pagal paprogramęMEDIA parama bus teikiama:

 • veiklai, kuria sudaromos palankesnės sąlygos Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant trumpametražių filmų, vaizdo žaidimų, televizijos serialų ir skirtingų medijų kūrinių gamybą;
 • veiklai, kuria sudaromos palankesnės sąlygos dalyvauti audiovizualinio sektoriaus specialistams skirtuose komerciniuose renginiuose ir mugėse ir naudotis internetinėmis veiklos priemonėmis Europoje ir už jos ribų;
 • veiklai, kuria sudaromos palankesnės sąlygos platinti Europos filmus, taip pat trumpametražius filmus, Europoje ir visame pasaulyje bet kokiu formatu ir bet kokiose platformose.


2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjai turi būti Europos įmonės (privačiosios bendrovės, pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos, labdaros organizacijos, fondai, savivaldybės ir (arba) miestų tarybos ir kt.), įsteigtos vienoje iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, tiesiogiai ar per kontrolinį akcijų paketą priklausančios šių šalių piliečiams.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribųvykdomiems veiksmams ir veiklai paremti.

Reikalavimus atitinkančiais bus laikomi pareiškėjai, dalyvaujantys bent viename iš 2 paskesnių veiksmų:
 • 1 veiksmas. Europos audiovizualinio sektoriaus specialistams skirtos verslo verslui (fizinės) rinkos.
 • 2 veiksmas. Verslo verslui informacinė veikla, reklamuojanti Europos kūrinius.


Veiklos privalo prasidėti nuo 01/07/2020 iki 30/06/2021.
Ilgiausia veiksmų trukmė –12 mėnesių.

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos 100 balų skalėje pagal šiuos kriterijus, kurių santykinė vertė:

1 veiksmas
Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų).
 • Veiksmo turinio aktualumas, įskaitant naujoviškumo aspektus bei tarptautinį ir europinį pobūdį, atsižvelgiant į kvietimo teikti paraiškas tikslus bei audiovizualinio sektoriaus poreikius, įskaitant vaizdo žaidimus, televizijos serialus, skirtingų medijų kūrinius ir trumpametražius filmus.


Turinio ir veiklos kokybė (30 balų)
 • Metodikos ir tikslų suderinamumas, įskaitant formatą, tikslinę grupę, atrankos metodus, sąveiką ir bendradarbiavimą su kitais projektais, priemones, tarp jų ir su naujais veiklos modeliais susijusių skaitmeninių technologijų naudojimą, įgyvendinimo galimybes ir rentabilumą.


Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (30 balų).
 • Poveikis finansavimui, projektų ir kūrinių platinimui tarptautiniu mastu bei pasaulinei auditorijai ir (arba) struktūrinis poveikis Europos audiovizualinei pramonei.


Projekto grupės organizavimas (10 balų)
 • Kūrybinės grupės funkcijų ir atsakomybės paskirstymas įgyvendinant konkrečius siūlomo veiksmo tikslus.


2 veiksmas

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų).
 • Verslo verslui informacinės veiklos aktualumas atsižvelgiant į kvietimo teikti paraiškas tikslus, projektų išskirtinumo ir Europos kūrinių platinimo Europos ir tarptautinėse rinkose pridėtinė vertė, taip pat naujoviškų skaitmeninių technologijų naudojimas.


Turinio ir veiklos kokybė (30 balų)
 • Kokybė ir įgyvendinimo galimybės, Europos kūrinių platinimo ir sklaidos Europos ir tarptautinėse rinkose skatinimo strategijos veiksmingumas ir veiksmo rentabilumas.


Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (30 balų).
 • Sisteminis poveikis – didesnis kūrinio žinomumas, geresnis platinimas ir prieinamumas auditorijai, veiksmingas struktūrinis poveikis Europos audiovizualiniam sektoriui ir naujų rinkos galimybių atvėrimo pridėtinė vertė.


Projekto grupės organizavimas (10 balų)
 • Kūrybinės grupės funkcijų ir atsakomybės paskirstymas įgyvendinant konkrečius siūlomo veiksmo tikslus.


5. BIUDŽETAS

Iš viso numatytas 6,8 mln. EUR biudžetas.

Sąjungos skiriamas finansavimas negali būti didesnis negu:
– 60 proc.visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse;
– 80 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA nedalyvaujančiose šalyse.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Pasiūlymai turi būti pateikti užpildant elektroninę paraiškos formą (e.formą) iki 06/02/2020 17.00 val. (Briuselio laiku). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Pareiškėjai užtikrina, kad visi reikalingi ir paminėti dokumentaibūtų pateikti elektronine forma.

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas kvietimo teikti paraiškas sąlygas ir turi būti pateiktos užpildant nurodytas elektronines formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu