LT EN

Finansavimo schemos:

Patekimas į rinką

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra.
Paraiškų teikimo terminas baigėsi 2018 m. vasario 15 d.

Parama teikiama:
- audiovizualinio sektoriaus profesionalams skirtų kino mugių bei internetinių priemonių ES ir už jos ribų sukūrimui;
- tarptautiniams audiovizualinio sektoriaus bendradarbiavimo projektams, skatinantiems Europos filmų cirkuliaciją visame pasaulyje ir/arba tarptautinių filmų cirkuliaciją Europoje, naudojant visas platinimo platformas.
PASTABA: pagal šią schemą remiami projektai vykstantys MEDIA paprogramėje dalyvaujančiose šalyse ir bet kuriose kitose pasaulio šalyse.

Parama teikiama pagal bent vieną iš žemiau nurodytų veiksmų:
1 veiksmas – Europos profesionalų galimybė patekti į fizines rinkas
Remiamos veiklos, kuriomis siekiama pagerinti Europos profesionalų, projektų ir kūrinių patekimą į rinką (pvz.: mugės, forumai, įvairios finansavimo ir prikimo iniciatyvos bei renginiai jau baigtiems darbams ir pan.) MEDIA paprogramėje dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų.

Siūlomos priemonės gali būti finansinio pobūdžio (pvz.: nuolaidos, kvietimai profesionalams ir t.t.) arba veiklos pobūdžio (pagalba teikiama profesionalams, įvairios dedikuotos tinklinimo iniciatyvos ir t.t.)

2 veiksmas – Profesionalams skirtos interneto priemonės
- Europos audiovizualinės industrijos programų ir/arba profesionalų duombazės ir/arba duomenų bazių tinklo sukūrimas ir vystymas.
- Europos audiovizualinės ir/arba kino industrijos priemonių sukūrimas ir vystymas.
Šios duomenų bazės ir/ar priemonės turėtų būti skirtos profesionalams ir veikti keliomis ES kalbomis, arba bent jau angliškai.
PASTABA: ši paramos schema netaikoma VOD ir skaitmeninėms kino platinimo platformoms bei audiovizualinių kūrinių skaitmeninimui.

3 veiksmas – Bendra Europos populiarinimo veikla
- Visos Europos tinklų arba organizacijų, atstovaujančių bent 15 paprogramėje dalyvaujančių šalių bendra veikla, kuria siekiama palengvinti Europos audiovizualinių ir kino kūrinių platinimą ir cirkuliaciją bei Europos profesionalų tinklinimą MEDIA paprogramėje dalyvaujančiose šalyse ir už jų ribų.
- Populiarinimo iniciatyvų bei platformų sukūrimas ir veikla, kuria siekiama sukurti inovatyvius būdus Europos audiovizualiniams ir/arba kino kūriniams platinti/ išleisti, o taip pat skatinti profesionalus bendrauti, keistis informacija ir dalintis sėkmės pavyzdžiais. Šios veiklos turėtų būti organizuojamos ir koordinuojamos ne mažiau kaip 3 partnerių iš 3 skirtingų šalių, dalyvaujančių MEDIA paprogramėje.
PASTABA: šios veiklos yra taip pat atviros ir dalyviams iš MEDIA paprogramėje nedalyvaujančių šalių.

Paraiškų vertinimo kriterijai:
ES skiriamas finansavimas projektui negali būti didesnis negu:
- 60 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA dalyvaujančiose šalyse;
- 80 proc. visų veiklai finansuoti tinkamų išlaidų, vykdant veiklą paprogramėje MEDIA nedalyvaujančiose šalyse (tokiu atveju reikalingas papildomas veiklų pagrindimas).

Projekto trukmė:
Projekto įgyvendinimo veiksmai gali prasidėti ne daugiau kaip 10 mėnesių prieš tai ir privalo baigtis per 2 mėnesius nuo veiklos pabaigos. Bet kuriuo atveju, maksimali projekto trukmė – 12 mėnesių (išskirtiniais atvejais ji gali būti pratę-siama iki 18 mėnesių).
Šie terminai galioja ir tinkamoms projekto išlaidoms.

Paraiškų pateikimo termino pabaiga - 2018 m. vasario 15 d.

Daugiau informacijos (anglų kalba) ir aktualūs dokumentai - programos svetainėje.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu