LT EN

Finansavimo schemos:

Projektų rinkiniai

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. vasario 4 d.

Parama projektų rinkinių turinio kūrimui finansuoti


1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, kurių siekiama įgyvendinant konkretų tikslą – didinti Europos audiovizualinio sektoriaus tarpvalstybinius ir tarptautinius pajėgumus, – yra toks:

• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti tokius audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:

• Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui;
• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti bendrus audiovizualinius Europos ir tarptautinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas Europos įmonėms, kurios vykdydamos savo veiklą padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų, ir pirmiausia Europos nepriklausomoms audiovizualinio turinio gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms bent 36 mėnesius prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčioms parodyti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA


Reikalavimus atitinka tokių audiovizualinių kūrinių kūrimas:
- vaidybinių, animacinių ir meninės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar keliųserijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;
- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose. Projektams, kuriuose vartotojo patirtis pateikiama nelinijiniu formatu (pvz., virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės netaikomos.

Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams.

Turi būti numatyta, kad pateikto projekto oficialaus filmavimo (arba atitikmens) diena bus ne anksčiau kaip praėjus 8 mėnesiams po paraiškos pateikimo dienos.
Be to, pareiškėjui turi priklausyti dauguma su projektu susijusių teisių.


Kai į paketą įtraukiamas trumpametražis filmas, jo parengiamieji ir gamybos darbai atitinka bendro finansavimo reikalavimus, jei:
1) trumpametražio filmo trukmė –ne daugiau kaip 20 minučių ir jį kuriant remiami nauji talentai;
2) oficialaus filmavimo (arba atitikmens) diena yra ne anksčiau nei paraiškos pateikimo diena.

4. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS PARAIŠKOS


  • Kad paraiškos atitiktų reikalavimus, jas turi sudaryti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 reikalavimus atitinkantys projektai.
  • Paraiškos, kuriose prašoma mažesnės nei 70,000 EUR finansinės paramos, yra netinkamos finansuoti
  • Projektų paketų dotacijos, kurios sutartis pasirašyta kvietimo teikti paraiškas metais (2019m.), gavėjai paraiškos teikti negali.
  • Pareiškėjai kasmet gali teikti tik vieną paraišką: dėl projektų paketų (kvietimas teikti paraiškas EACEA 18/2019) arba pagal vieną iš dviejų vieno kūrinio projekto kvietimo teikti paraiškas galutinių terminų (kvietimas teikti paraiškas EACEA 17/2019).
  • Ilgiausia projekto trukmė – iki 36 mėnesių nuo dokumentų pateikimo datos.


5. DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami atsižvelgiant į toliau nurodytus aspektus.

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (30 balų)
• Įmonės ketinimas Europos ir tarptautiniu lygmeniu kurti 3–5 projektų rinkinį ir įmonės gebėjimas dirbti inovatyviai.

Veiklos ir turinio kokybė (15 balų)
• Projektų paketo kokybė ir parengiamųjų darbų strategijos kokybė.

Projekto rezultatų sklaida (35 balų)
• Galimybė pasiekti Europos bei tarptautinę auditoriją ir Europos bei tarptautinė platinimo ir rinkodaros strategija.

Poveikis ir tvarumas (20 balų)
• Projektų paketo finansavimo strategijos kokybė, Europos dimensija bei galimybių potencialas.

Papildomai balai savaime skiriami:
1)paraišką teikiančiai įmonei, įsteigtai nedidelių gamybos pajėgumų šalyje (10 papildomų balų);
2)paraišką teikiančiai įmonei, įsteigtai vidutinių gamybos pajėgumų šalyje (5 papildomi balai).

6. BIUDŽETAS

Visas turimas biudžetas – 12,5 mln. EUR.
Finansinė parama teikiama kaip subsidija.

Mažiausia parama veiklai – 70 000 EUR.

Didžiausia parama veiklai:
- 200 000 EUR – paketui be trumpametražio filmo projekto;
- 210 000 EUR – paketui su trumpametražio filmo projektu;
- 150 000 EUR – paketui tik su meninės dokumentikos filmais, tačiau be trumpametražio filmo projekto;
- 160 000 EUR – paketui tik su meninės dokumentikos filmais ir su trumpametražio filmo projektu

Mažiausia finansinė parama, kuri gali būti skirta paketo projektui yra 10 000 EUR, o didžiausia – 60 000 EUR, jeigu suma neviršija 50 proc. reikalavimus atitinkančių projekto parengiamųjų darbų išlaidų.
Jei į projektų paketą įtraukiamas trumpametražis filmas, didžiausia finansinė parama trumpametražiam filmui yra iki 10 000 EUR, jeigu parama neviršija 80 proc. reikalavimus atitinkančių šio projekto gamybos išlaidų, įskaitant parengiamųjų darbų išlaidas.

7. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Kvietimui teikti paraiškas taikomas vienas galutinis terminas. Paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos datos – 2020 m. vasario 04 d. 17 val. (Briuselio laiku).
Paraiškos turi būti gautos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 17.00val.(Briuselio laiku);
paraiškos parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e.formą).
Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

8. IŠSAMI INFORMACIJA
Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2020_en
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas e.formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:

Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu