LT EN

Finansavimo schemos:

TV programavimas

Šiuo metu yra atviras kvietimas teikti paraiškas. Pagal kvietimą EACEA 21/2017.
Paraiškų teikimo terminas - 2017 m. lapkričio 11 d. ir 2018 m. gegužės 24 d.

1.TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Siekiant konkretaus tikslo – stiprinti Europos audiovizualinio sektoriaus pajėgumus veikti tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu – vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų yra:

• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti Europos šalių audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje ES ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant su televizijos transliuotojais.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama teikiama:

• kurti europietiškus audiovizualinius kūrinius, konkrečiai filmus ir televizijos kūrinius, kaip antai meninius, dokumentinius, animacinius ir vaikams skirtus filmus, taip pat interaktyvius kūrinius, kaip antai vaizdo žaidimus ir daugialypę terpę, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu;
• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamintojus, ypač nepriklausomas bendroves, siekiant sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei audiovizualinių kūrinių, įskaitant televizijos kūrinius, bendrai gamybai.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Pareiškėjai turi būti nepriklausomos audiovizualinių kūrinių gamybos bendrovės, atliekančios didžiąją darbo dalį.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI
Dramos (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 minučių, pirmiausia skirtos transliuoti per televiziją. Reikalavimus atitinka ir filmo tęsiniai, ir egzistuojančių dramos serialų antrojo bei trečiojo sezono serijos.

Animaciniai filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 minutės, pirmiausia skirti transliuoti per televiziją. Reikalavimų neatitinka filmo tęsiniai ar egzistuojančių animacinių serialų antrojo, trečiojo ar tolesnio sezono serijos.

Meninės dokumentikos filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 50 minučių, pirmiausia skirti transliuoti per televiziją. Reikalavimų neatitinka filmo tęsiniai ar egzistuojančių dokumentinių serialų antrojo, trečiojo ir tolesnio sezono serijos.

Kuriant filmus itin aktyviai dalyvauti turi profesionalai, kurie yra paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių piliečiai ir (arba) nuolatiniai gyventojai.
Darbas turi būti pateiktas vėliausiai pirmąją oficialią filmavimo dieną (arba animacinių projektų kūrimo pradžioje).

Darbe turi dalyvauti ne mažiau kaip trys transliuotojų bendrovės iš trijų paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.

Kuriant filmą dalyvaujantiems transliuotojams suteiktos naudojimo teisės turi būti grąžintos gamintojui pasibaigus leidimo suteikimo laikotarpiui, kurio trukmė ne ilgesnė kaip:
- 7 metai, jei transliuotojas dalyvauja ikiprekybinėje veikloje;
- 10 metų, jei transliuotojas taip pat dalyvauja bendros gamybos veikloje.

Transliuotojo įnašas negali būti didesnis kaip 70 proc. visos filmų gamybos finansavimo sumos.

Ne mažiau kaip 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto sumos turi būti gauta iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.

Bent 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto finansavimo turi būti užtikrinta iš trečiųjų šalių finansavimo šaltinių (tiesioginio finansavimo arba išankstinio teisių pardavimo būdu).

Ilgiausia projektų trukmė yra 30 mėnesių arba 42 mėnesiai (serialo atveju).

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI
Paraiškos vertinamos pagal 100 balų skalę remiantis šiais kriterijais:
Svarba ir papildoma nauda Europai (30 balų)
Platinimo Europoje ir tarptautinėje rinkoje galimybės

Veiklos ir turinio kokybė (30 balų)
Projekto kokybė bei Europos matmuo ir projekto finansavimas

Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (30 balų)
Platinimo kokybė ir rinkodaros strategija

Projekto grupės organizavimas (10 taškų):
Gamybos ir kūrybinės grupės funkcijų ir atsakomybės paskirstymas;
Papildomi balai automatiškai skiriami:
- jei projekto tikslinė auditorija yra jaunimas (5 papildomi balai);
- paraišką teikianti įmonė įsteigta nedidelių ar vidutinių gamybos pajėgumų šalyje (5 papildomi taškai).

5. BIUDŽETAS
Iš viso numatytas 12,5 mln. EUR biudžetas.

Dramos ir animaciniams kūriniams skiriamas finansinis įnašas negali viršyti 500 000 EUR arba 12,5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

Tik dėl dramos serialų pirmųjų sezonų serijų (kuriuos bendrai sukūrė bendrovės iš įvairių paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, kuriuos sudaro bent 6 epizodai ir kurių bendras reikalavimus atitinkantis biudžetas yra ne mažesnis kaip 10 mln. EUR), galima prašyti skirti didžiausią galimą 1 mln. EUR sumą arba kompensuoti 10 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, pasirenkant tą sumą, kuri yra mažesnė.

Kūrybiniams dokumentiniams filmams skiriamas finansinis įnašas negali viršyti 300 000 EUR arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS
Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 24/11/2016 ir 25/05/2017 12.00 val. (vidurdienis Briuselio laiku) užpildant elektroninę paraiškos formą (e. formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos.
Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir paminėti dokumentai.
Be to, visi privalomi priedai, kurių negalima pateikti internetu, įstaigai turi būti atsiųsti paštu.
Siuntinį turi sudaryti paraiškos gavimo patvirtinimo kopija, popieriniai priedai ir kompaktinis diskas arba USB atmintinė, kuriuose įrašyti visi šie dokumentai.

Dokumentai turi būti atsiųsti šiuo adresu:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – TV-Programming – EACEA/23/2016
Avenue du Bourget 1
BE – 1049 Bruxelles
BELGIQUE

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2017_en/

Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 685 66739
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu