LT EN

Finansavimo schemos:

TV programavimas

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėję terminai - 2019 m. lapkričio 28 d. ir 2020 m. gegužės 14 d.

1.TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Siekiant konkretaus tikslo – stiprinti Europos audiovizualinio sektoriaus pajėgumus veikti tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu – vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų bus:
  • didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti Europos šalių audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje ES ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai, įskaitant su televizijos transliuotojais.


Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama teikiama:
  • veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamintojus, ypač nepriklausomas bendroves, siekiant sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei audiovizualinių kūrinių, įskaitant televizijos kūrinius, bendrai gamybai.


2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Pareiškėjai turi būti nepriklausomos audiovizualinių kūrinių gamybos bendrovės, atliekančios didžiąją darbo dalį.

3. TINKAMI FINANSUOTI VEIKSMAI

  • Dramos filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė –ne mažiau kaip 90 minučių ir kurie pirmiausia skirti transliuoti per televiziją, teikiant tiek linijines, tiek nelinijines paslaugas. Reikalavimus atitinka egzistuojančių draminių serialų tęsiniai arba antrojo bei trečiojo sezono serijos. Reikalavimų neatitinka egzistuojančių draminių serialų ketvirtojo ir kitų sezonų serijos.
  • Animaciniai filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė –ne mažiau kaip 24 minutės ir kurie pirmiausia skirti transliuoti per televiziją, teikiant tiek linijines, tiek nelinijines paslaugas. Reikalavimų neatitinka egzistuojančių animacinių serialų tęsiniai arba antrojo, trečiojo ar tolesnio sezono serijos.
  • Meninės dokumentikos filmai (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė –ne mažiau kaip 50 minučių ir kurie pirmiausia skirti transliuoti per televiziją, teikiant tiek linijines, tiek nelinijines paslaugas. Reikalavimų neatitinka egzistuojančių dokumentinių serialų tęsiniai arba antrojo, trečiojo ir tolesnio sezono serijos.


Kuriant filmus itin aktyviai dalyvauti turi profesionalai, kurie yra paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių piliečiai ir (arba) nuolatiniai gyventojai.
Darbas turi būti pateiktas vėliausiai pirmąją oficialią filmavimo dieną (arba animacinių projektų kūrimo pradžioje).
Darbe turi dalyvauti ne mažiau kaip trys transliuotojų bendrovės iš trijų paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
Kuriant filmą dalyvaujantiems transliuotojams suteiktos naudojimo teisės turi būti grąžintos gamintojui pasibaigus leidimo suteikimo laikotarpiui, kurio trukmė ne ilgesnė kaip:

  • 3-7 metai, jei transliuotojas dalyvauja ikiprekybinėje veikloje;
  • 10 metų, jei transliuotojas taip pat dalyvauja bendros gamybos veikloje.


Transliuotojas negali būti didžiosios kūrinio dalies bendras kūrėjas (teisių atžvilgiu), o jo indėlis negali viršyti 70proc. viso kūrinio gamybos finansavimo.
Ne mažiau kaip 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto sumos turi būti gauta iš paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių.
Bent 50 proc. bendro numatomo gamybos biudžeto finansavimo turi būti užtikrinta iš trečiųjų šalių finansavimo šaltinių (tiesioginio finansavimo arba išankstinio teisių pardavimo būdu).
Ilgiausia projektų trukmė yra 24mėnesių arba 36mėnesiai (serialo atveju).

4. PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

Svarba ir papildoma nauda Europai (20 balų)
• Europinė dimensija projekto finansavime

Veiklos ir turinio kokybė (55 balų)
• Projekto bei jo platinimo, rinkodaros ir sklaidos strategijų kokybė

Projekto rezultatų sklaida, poveikis ir tvarumas (20 balų)
• Transliuotojo dalyvavimas ir tarptautinės sklaidos potencialas, teikiant tiek linijines, tiek nelinijines paslaugas.

Projekto grupės organizavimas (5 taškų):
• Gamybos ir kūrybinės grupės funkcijų ir pareigų pasiskirstymas, be kita ko, bendradarbiavimo siekiant projekto tikslų tinkamumas.

Automatiškai skiriami papildomi balai:
- projektams, kurie konkrečiai skirti jaunai auditorijai (5 papildomi balai)
- paraišką teikianti įmonė įsteigta nedidelių ar vidutinių gamybos pajėgumų šalyje (5 papildomi taškai).

5. BIUDŽETAS

Iš viso numatytas 13,5 mln. EUR biudžetas.

Dramos ir animaciniams kūriniams skiriamas finansinis įnašas negali viršyti 500 000 EUR arba 12,5 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

Tik vaidybinių serialų pirmąjam ir antrajam sezonams (kuriuos bendrai sukūrė bendrovės iš įvairių paprogramėje MEDIA dalyvaujančių šalių, kuriuos sudaro bent 6 epizodai ir kurių bendras reikalavimus atitinkantis biudžetas yra ne mažesnis kaip 10 mln. EUR), galima prašyti skirti didžiausią galimą 1 mln. EUR sumą arba kompensuoti 10 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų, pasirenkant tą sumą, kuri yra mažesnė.

Kūrybiniams dokumentiniams filmams skiriamas finansinis įnašas negali viršyti 300 000 EUR arba 20 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma mažesnė.

Pagal pirmąjį iš dviejų terminų skiriama 6 mln. EUR orientacinė suma, o pagal antrąjį – 7,5mln.EUR.

6. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

Paraiškos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 28/11/2019 ir 14/05/2020 17.00val.(Briuselio laiku) užpildant elektroninę paraiškos formą (e.formą). Kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Pareiškėjai užtikrina, kad būtų pateikti visi e.formose prašomi ir paminėti dokumentai.

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visas gairių tekstas ir paraiškų formos pateikiami interneto svetainėje: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/tv-programming-2020_en/.
Paraiškos turi atitikti visas gairėse nustatytas sąlygas ir būti pateiktos užpildant e.formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu