LT EN

Finansavimo schemos:

Vaizdo žaidimai

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. vasario 12 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, kurių siekiama įgyvendinant konkretų tikslą – didinti Europos audiovizualinio sektoriaus tarpvalstybinius ir tarptautinius pajėgumus, – yra toks:
• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti tokius audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:
•Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui.

Pagal šią paramos schemą pareiškėjai gali pateikti paraišką parengti labai naujoviškų ir kūrybingų pasakojamųjų vaizdo žaidimų, – skirtų komerciniam naudojimui asmeniniuose kompiuteriuose, konsolėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetiniuose kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose ir taikant kitas technologijas, – koncepciją ir projektą (veikla iki etapo, kai nuo koncepcijos pereinama prie žaisti tinkamo prototipo arba bandomosios versijos).

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI

Šis kvietimas teikti paraiškas skirtas Europos įmonėms, kurių veikla padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų, visų pirma Europos vaizdo žaidimų gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms bent 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo datos ir galinčioms patvirtinti pastaruoju metu pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA

Reikalavimus atitinka tik veikla, susijusi su šių projektų parengiamųjų darbų etapu, kaip antai: pasakojamieji vaizdo žaidimai, neatsižvelgiant į jų platformą ar numatomą platinimo būdą. Istorija turi būti pasakojama arba atskleidžiama per visą žaidimą (pasakojimas žaidime), o ne tik žaidimo pradžioje ar pabaigoje. Visais atvejais vaizdo žaidimas turi būti skirtas komerciniam naudojimui.

Be to, pareiškėjui turi priklausyti dauguma su pateiktu projektu susijusių teisių.

Turi būti numatyta, kad pateikto projekto oficiali filmavimo diena bus ne anksčiau kaip praėjus 8 mėnesiams po paraiškos pateikimo dienos.

4. REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS PARAIŠKOS

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas pareiškėjai gali teikti tik vieną paraišką.

Paraiškos, kuriose prašoma mažesnės nei 10 000 EUR finansinės paramos, yra netinkamos finansuoti.

Ilgiausia projekto trukmė – iki 36 mėnesių nuo veiklos pradžios datos.

5. DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami atsižvelgiant į toliau išvardytus aspektus.

Kokybė ir turinys (30 taškų)
  • Turinio kokybė, projekto aprašymas ir koncepcijos originalumas, palyginti su esamais darbais.


Projekto novatoriškas pobūdis (20 taškų)
  • Inovacijos, t.y. kiek, vystant projektą, bus kuriama dabartinės vaizdo žaidimų pasiūlos naujovių ir siūloma pažangiųjų metodų ir turinio.


Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (20 taškų)
  • Kūrimo strategija ir galimybė ją naudoti Europoje ir tarptautiniu mastu (įskaitant intelektinės nuosavybės teisių valdymą).


Projekto rezultatų sklaida (20 balų)
  • Platinimo, ryšių ir rinkodaros strategija bei jos pritaikymas jaunai auditorijai, įskaitant prieinamumo aspektus.


Poveikis ir tvarumas (10 balų)
  • Vaizdo žaidimų kūrimo ir gamybos finansavimo strategija ir projekto įvykdomumo galimybės.


Papildomai 5 taškai gali būti skiriami už projektus, kurių tikslinė auditorija – vaikai iki 12 metų amžiaus (jei pateikiama įrodymų, kad turinys yra tinkamas ir strategijos yra skirtos būtent šiai amžiaus grupei).

6. BIUDŽETAS

Bendra biudžeto suma – 3,78 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Finansinė parama yra 10 000 – 150 000 EUR, jei suma neviršija 50 proc. visų reikalavimus atitinkančių veiklos išlaidų.

7. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA

Kvietime teikti paraiškas nustatytas vienas galutinis terminas. Paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos datos – 2020 m. vasario 12 d. 17.00 (Briuselio laiku).
Paraiškos turi būti gautos ne vėliau kaip atitinkamos galutinės dienos 17.00(Briuselio laiku).
Paraiškos parengiamos užpildant internetinę paraiškos formą (e. formą).
Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai nebus pripažįstami.

7. IŠSAMI INFORMACIJA

Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-european-video-games-2020_en.

Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir privalo būti pateiktos naudojant parengtas formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje
Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu