LT EN

Finansavimo schemos:

Vieno kūrinio projektas

Šiuo metu atviro kvietimo teikti paraiškas nėra. Praėjęs terminas - 2020 m. gegužės 12 d.

1. TIKSLAI IR APRAŠYMAS

Vienas iš paprogramės MEDIA prioritetų, kurių siekiama įgyvendinant konkretų tikslą – didinti Europos audiovizualinio sektoriaus tarpvalstybinius ir tarptautinius pajėgumus, – yra toks:

• didinti audiovizualinio sektoriaus veiklos vykdytojų gebėjimus kurti tokius audiovizualinius kūrinius, kurie galėtų būti platinami visoje Europoje ir už jos ribų, ir sudaryti geresnes sąlygas Europos ir tarptautinei bendrai gamybai.

Įgyvendinant paprogramę MEDIA parama suteikiama:

• Europos audiovizualinių kūrinių, ypač filmų ir televizijai skirtų kūrinių, pvz., vaidybinių, dokumentinių, vaikams skirtų ir animacinių filmų, taip pat interaktyvių kūrinių, pvz., vaizdo žaidimų ir daugialypės terpės objektų, kuriuos būtų galima platinti tarpvalstybiniu mastu, kūrimui;
• veiklai, kuria siekiama remti Europos audiovizualinių kūrinių gamybos įmones, ypač nepriklausomas gamybos įmones, siekiant sudaryti geresnes sąlygas kurti bendrus audiovizualinius Europos ir tarptautinius kūrinius, įskaitant televizijai skirtus kūrinius.

2. REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PAREIŠKĖJAI
Šis kvietimas skirtas Europos įmonėms, kurios vykdydamos savo veiklą padeda siekti pirmiau nurodytų tikslų, o visų pirma nepriklausomoms audiovizualinio turinio gamybos įmonėms, teisiškai įsteigtoms bent 12 mėnesių prieš paraiškos pateikimo datą ir galinčioms parodyti neseniai pasiektus rezultatus.

3. REIKALAVIMUS ATITINKANTI VEIKLA
Reikalavimus atitinka tokių audiovizualinių kūrinių kūrimas:


- vaidybinių, animacinių ir meninės dokumentikos filmų, ne trumpesnių kaip 60 min., pirmiausia skirtų rodyti kino teatruose;
- vaidybinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 90 min., animacinių filmų (vienos ar kelių serijų), kurių bendra trukmė ne trumpesnė kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų (vienos ar kelių serijų), kurių trukmė ne trumpesnė kaip 50 min., pirmiausia skirtų transliuoti per televiziją;
- vaidybinių filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 90 min., animacinių filmų, kurių trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 24 min., ir meninės dokumentikos filmų, kurių bendra trukmė arba naudotojo dalyvavimas ne trumpesni kaip 50 min., pirmiausia skirtų naudoti skaitmeninėse platformose.

Projektams, kuriuose vartotojo patirtis pateikiama nelinijiniu formatu (pvz. virtualiosios realybės projektams), šios minimalios vertės netaikomos.
Skaitmeninė platforma yra skirta tokių tipų projektams: animacijos, meninės dokumentikos ir vaidybinių filmų projektams, kurie yra skirti įvairiems įrenginiams su ekranu, taip pat interaktyviems projektams, linijiniams ir nelinijiniams internete transliuojamiems serialams ir pasakojimu pagrįstiems virtualiosios realybės projektams.

Turi būti numatyta, kad pateikto projekto oficiali filmavimo (arba atitikmens) diena bus ne anksčiau kaip praėjus 8 mėnesiams po paraiškos pateikimo dienos.

Be to, pareiškėjui turi priklausyti dauguma su projektu susijusių teisių.

Projekto trukmė – ne daugiau kaip 30 mėnesių nuo veiklos pradžios datos.

4. SUBSIDIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI
Iš viso bus galima surinkti 100 balų, kurie bus skiriami taikant nustatytus svertinius koeficientus, kaip antai:

Aktualumas ir Europos pridėtinė vertė (55 balų)
• Projekto kokybė ir galimybės platinti Europoje ir pasiekti auditoriją.

Turinio ir veiklos kokybė (10 balų)
• plėtros strategijos kokybė.

Projekto rezultatų sklaida (25 balų)
• platinimas
Europoje bei tarptautiniu mastu ir rinkodaros strategija.

Poveikis ir tvarumas (10 balų)
• finansavimo strategijos kokybė ir projekto pagrįstumas.

Papildomai 5 balai gali būti skiriami už projektus, kurių tikslinė auditorija – vaikai iki 16 metų amžiaus (jei pateikiama įrodymų, kad turinys yra tinkamas ir strategijos yra skirtos būtent šiai amžiaus grupei). Tai netaikoma animacijos projektams.

5. BIUDŽETAS
Visas turimas biudžetas – 5,4 mln. EUR. Finansinė parama teikiama kaip subsidija.
Didžiausia finansinės paramos suma, kuri gali būti skirta pavieniams projektams, yra:
• 60 000 EUR – animaciniam filmui;
• 25 000 EUR – meninės dokumentikos filmui;
• 50 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas siekia (viršija) 1,5 mln. EUR;
• 30 000 EUR – vaidybiniam projektui, jei apskaičiuotas gamybos biudžetas yra mažesnis kaip 1,5 mln. EUR.

6. GALUTINĖ PARAIŠKŲ PATEIKIMO DATA
Kvietime teikti paraiškas nustatyti du galutiniai terminai. Kad paraiškai galiotų pirmasis galutinis terminas, paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki 2019 m. lapkričio 13 d., 17 val. (Briuselio laiku). Kad paraiškai galiotų antrasis galutinis terminas, paraiška dėl paramos turi būti pateikta ir gauta nuo 2020 vasario 20 d. iki 2020 gegužės 12 d. 17 val. (Briuselio laiku) – galutinės kvietimo teikti paraiškas datos.

7. IŠSAMI INFORMACIJA
Visą gairių tekstą ir paraiškų formas galima rasti interneto adresu: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-single-project-2020_en. Paraiškos turi atitikti visas gairėse nurodytas sąlygas ir turi būti pateiktos naudojant numatytas e. formas.

Konsultacijos dėl paraiškos pildymo teikiamos:
Kūrybiškos Europos biuro Lietuvoje MEDIA skyriuje

Lietuvos kino centre
Z. Sierakausko g. 15 (II aukštas)
LT-03105 Vilnius
Tel. +370 5 213 0643
Mob. +370 694 231 25
el. paštu: media@kurybiskaeuropa.eu