LT EN

Vieša konsultacija dėl ES finansavimo ateityje

2018 02 26
Euripos Komisijos naujienos, Auditorijos tyrimai

„Stipresnei Sąjungai reikia tinkamų finansinių priemonių, kad ji galėtų toliau vykdyti savo politiką. Pastaraisiais metais iš esmės keitėsi ir Sąjunga, ir jai kylantys iššūkiai. Mūsų Sąjungai reikia biudžeto, kuris gali mums padėti įgyvendinti savo užmojus. Juos turi atspindėti laikotarpiui po 2020 m. skirta daugiametė finansinė programa.“ (2018 m. Komisijos darbo programa)

Šiuo metu vienam piliečiui tenkanti ES biudžeto dalis nesiekia 1 EUR per dieną. Nors biudžetas yra kuklus ir sudaro apie 1 % ES bendrųjų nacionalinių pajamų, arba 2 % visų ES viešųjų išlaidų, iš jo ES piliečiams užtikrinamos būtiniausios viešosios gėrybės ir apčiuopiami rezultatai, taigi jis padeda siekti bendrų ES tikslų. Tarp jų yra: investavimas į gebėjimus, inovacijas ir infrastruktūrą; tvaraus aprūpinimo maistu užtikrinimas ir kaimo vietovių plėtra; bendrų mokslinių tyrimų ir pramonės projektų skatinimas; bendros migracijos ir saugumo srities veiklos finansavimas; parama vystymuisi ir humanitarinė pagalba.

Dabartinė daugiametė finansinė programa – ilgalaikis ES biudžetas – bus vykdoma iki 2020 m. pabaigos. 2018 m. Komisija pateiks išsamių pasiūlymų dėl laikotarpiui po 2020 m. skirtos daugiametės finansinės programos ir kitos kartos finansinių programų, kurioms bus skiriamas finansavimas. Pagal šias programas (iš šių fondų lėšų) bus teikiama finansinė parama šimtams tūkstančių paramos gavėjų: regionams, miestams, nevyriausybinėms organizacijoms, įmonėms, ūkininkams, studentams, mokslininkams ir daugybei kitų.

Komisijos pasiūlymais bus siekiama sudaryti Europos Sąjungai sąlygas tose srityse, kuriose ji gali pasiekti daugiau nei valstybės narės pavieniui, įgyvendinti tai, kas rūpi labiausiai. Dėl to reikia nuodugniai įvertinti tiek tai, kas buvo veiksminga praeityje, tiek tai, ką būtų galima patobulinti ateityje. Kokie turėtų būti būsimos politikos ir programų (fondų) prioritetai? Kokia turėtų būti jų sąranga, kad jie duotų geriausių rezultatų vietoje?

Neatsiejama šio proceso dalis yra visas svarbiausias išlaidų sritis apimančios viešos konsultacijos, kurias Komisija pradeda remdamasi Diskusijoms skirtu dokumentu dėl ES finansų ateities, kad sužinotų visų suinteresuotųjų šalių nuomones apie tai, kaip geriausiai panaudoti kiekvieną ES biudžeto eurą.

Šios viešos konsultacijos apima programas ir veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti ir puoselėti Europos vertybes bei remti judumą, švietimą ir mokymą, kultūrų įvairovę, pagrindines teises, ES teisingumo erdvę, skaitmeninį raštingumą, kūrybiškumą ir Europos istorinę atmintį bei atminimą. Tokiomis programomis ir veiksmais suteikiama galių piliečiams, ugdomi jų įgūdžiai ir kompetencija ir prisidedama prie atviros, demokratiškos, lygesnės, įtraukesnės ir kūrybiškesnės visuomenės. Šiomis viešomis konsultacijomis siekiama nustatyti stipriąsias ir silpnąsias esamų programų ir veiksmų puses, taip pat galimus tolesnius veiksmus ir atkreipiamas dėmesys į galimą jų sinergiją.

Keliose politikos srityse jau vykdytose pastarojo meto konsultacijose siekta, be kita ko, įvertinti dabartinės veiklos rezultatus ir ateities uždavinius. Į per tas konsultacijas suinteresuotųjų šalių pateiktas nuomones bus atsižvelgta vykstant parengiamajam procesui dėl būsimos daugiametės finansinės programos.

Kaip „Kūrybiška Europa“ MEDIA biuras, norėtume paprašyti pildant apklausą pasinaudoti proga konkrečiai išsakyti MEDIA paprogramės atneštą naudą, jos svarbą ir pridėtinę vertę, į ką politikos formuotojai galėtų atsižvelgti planuodami paramos audiovizualiniam sektoriui ateitį po 2020 m.

Apklausą rasite čia. Pildyti galima lietuvių kalba! Terminas - kovo 8 d.